Özgün Araştırma

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesindeki Bağırsak Parazit Olgularının Prevalansı ve Dağılımı

  • Oktay ALVER
  • Okan TÖRE

Gönderim Tarihi: 15.02.2006 Kabul Tarihi: 27.09.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(4):296-301

Bu çalışmada, Ocak 2001- Aralık 2004 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinin çeşitli kliniklerinden gastrointestinal sistem yakınmalar ile başvuran hastalar (ayaktan ve yatırılarak izlenen) bağırsak parazitleri açısından değerlendirilmiştir. Bağırsak parazitlerinin yaş, cinsiyet ve görüldüğü aylara göre dağılımı incelenmiştir. Formol- etil asetat konsantrasyon işlemi öncesi ve sonrası 8381 dışkı örneğinin tuzlu su ve iyod preparasyonları değerlendirilmiş (100x, 400x), şüpheli olgularda da trikrom boyalı ve Cryptopsporidium spp. için modifiye Erlich Ziehl Nielsen boyalı preparasyonları immersiyon objektifinde (1000x) değerlendirilmiştir. İncelenen 8381 dışkı örneğinin 298’inde bir veya daha fazla patojenik parazit tespit edilmiştir. En çok görülen parazit Enterobius vermicularis olup 3758 selofanlı lam örneğinin 227’sinde saptanmış (%1,56), bunu Giardia intestinalis (%1,03) ve Blastocystis hominis (%0,96) izlemiştir. İncelenen dışkı örneklerinde genel olarak tespit edilen bağırsak paraziti infeksiyon oranı %4,27 olarak saptanmıştır. Bunlardan %40,4’ü kadın ve %59,6’sı erkekdi. Sonuçlar olguların %94,9’unda bir parazit bulunduğunu ve %5,1’inde iki parazitle koinfekte olduğunu gösterdi. 0-9 yaş grubundaki bağırsak parazitlerinin oranı diğer gruplardan daha yüksek olarak bulunmuştur. Bu çalışmada parazitik infeksiyonların sıklığı hastanemizde daha önceki yıllarda bildirilen sonuçlara göre daha düşük bulundu. Bu çalışmalarda farklı infeksiyon oranları bulunmasına rağmen, çalışmamızda istatistik olarak fark görülmedi.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, Bursa, Türkiye