Özgün Araştırma

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine 2005-2008 Yılları Arasında Başvuran Kişilerde Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı

10.5152/tpd.2011.46

  • Oktay Alver
  • Barbaros Oral
  • Okan Töre

Gönderim Tarihi: 29.12.2010 Kabul Tarihi: 04.08.2011 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(4):194-198

Amaç:

Bağırsak parazit enfeksiyonu hala önemli bir halk sağlığı sorunudur. Bu çalışmada Ocak 2005-Aralık 2008 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinin çeşitli kliniklerine gastrointestinal sistem yakınmaları ile başvuran hastalar (ayaktan ve yatırılarak izlenen) bağırsak parazitleri yönünden geriye dönük olarak değerlendirilmiştir.

Yöntemler:

Parazitolojik incelemeler nativ-lugol, selofan bant yöntemleri ve uygun olgularda trkirom boyama kullanılarak gerçekleştirildi. Cryptosporidium spp. tanısı için de modifiye Erlich Ziehl Nelsen boyama yöntemi kullanıldı.

Bulgular:

Toplam 5.624 olgunun cinsiyet farkı göstermeksizin %10.25’inin bir veya daha fazla parazitle infekte olduğu belirlenmiştir. İncelenen 1.971 selofan bant preparatının 227 (%9.3)’sinde Enterobius vermicularis yumurtası saptanmıştır. Bu oranların bağırsak parazitlerine göre dağılımı, Giardia intestinalis, 199 (%34.48); Blastocystis hominis, 136 (%23.57); Entamoeba coli, 83 (%14.38); Enterobius vermicularis, 227 (%9.3) olarak belirlenmiştir. İncelenen dışkı örneklerindeki parazit enfeksiyonlarının prevalansı en yüksek 10-29 yaş grubunda (%36.8) olup bunu 0-9 yaş grubunun (%18.6) izlediği gözlenmiştir. Çalışmada olguların 225 (%32.09)’inin protozoon, 476 (%67.91)’sının helmintlerle enfekte olduğu belirlenmiştir.

Sonuç:

Bu çalışma bağırsak parazit enfeksiyonlarının günümüzde hala önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu gerçeğini bir kez daha vurgulamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, Bursa