Özgün Araştırma

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde 2009-2010 Yıllarında Saptanan Bağırsak Parazitlerinin Dağılımı

10.5152/tpd.2012.05

  • Oktay Alver
  • Cüneyt Özakın
  • Okan Töre

Gönderim Tarihi: 14.11.2011 Kabul Tarihi: 03.02.2012 Turkiye Parazitol Derg 2012;36(1):17-22

Amaç:

Bağırsak parazit enfeksiyonu günümüzde hala önemli bir toplum sağlığı sorunudur. Bu çalışmada Uludağ Universitesi Tıp Fakultesi’nin farklı birimlerine Ocak 2009-Aralık 2010 tarihleri arasında çeşitli gastrointestinal sistem yakınmaları ile başvuran hastalarda bağırsak parazitleri araştırıldı.

Yöntemler:

Tüm dışkı örnekleri formol- etil asetat çöktürme yöntemi ile parazit kist ve yumurtası yönünden araştırıldı. Şüpheli örneklerde trikrom, koksidiyan protozoonlar için modifiye Ehrlich-Ziehl-Neelsen boyama yöntemleri ile incelendi. Enterobius vermicularis yumurtasını saptamak için selofant bant yöntemi kullanıldı. Bağırsak parazitlerinin prevalansı olguların görüldüğü aylar, yaşı ve cinsi dikkate alınarak irdelendi.

Bulgular:

İncelenen 2686 dışkı örneğinin 195’inde bir veya daha fazla parazit varlığı tespit edildi. Bağırsak parazit enfeksiyonunun prevalansı %7.3 olup parazit tanımlanan olguların %57.95’i kadın, %42.05’i erkek olarak saptandı. Tanımlanan parazitlerden en fazla görülen Giardia intestinalis %3.23 olup; bunu Entamoeba coli %2.34, Entamoeba histolytica %0.59 ve Strongyloides stercoralis %0.44 izlemekteydi. İncelenen 622 hastanın 80’inde (%12.08) selofan bant yöntemi ile Enterobius vermicularis yumurtası tanımlandı. Parazit saptanan olguların %85.4’ünün bir, %12.6’sının iki, %2’sinin ise üç farklı tür parazit ile enfekte olduğu belirlendi. Tanımlanan parazitlerin en fazla 10-19 yaş grubunda ve bu yaş grubunun sıklıkla G. intestinalis ile enfekte olduğu görüldü (p<0.001).

Sonuç:

Bursa ilinin sosyal hijyen bakımından nispeten daha iyi durumda olduğu halde bu çalışmanın sonuçlarından bağırsak parazit enfeksiyonlarının günümüzde de önemli bir toplum sağlığı sorunu olduğu sonucuna varılabilir.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, prevalans, Bursa, Türkiye