Özgün Araştırma

Türkiye’de Yayılış Gösteren Bazı İxodid Kene Türlerinin 16S rDNA Filogenisi Temelli Moleküler Karakterizasyonu

10.5152/tpd.2018.5882

  • Ömer Orkun

Gönderim Tarihi: 05.02.2018 Kabul Tarihi: 23.03.2018 Turkiye Parazitol Derg 2018;42(2):122-129

Amaç:

Türkiye’deki kene türlerine ait genetik veriler kısıtlıdır ve belirli bir kaç kene türüne veya grubuna aittir. Bundan dolayı bu çalışmada Türkiye’de yayılış gösteren bazı ixodid kene türlerinin 16S rDNA filogeni temelli moleküler karakterizasyonunun yapılması amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Bu çalışmada, Türkiye’de yerleşik doğal kolonileri bulunan 17 ixodid kene türüne ait birer izolatın parsiyel 16S rDNA bölgelerinin moleküler karakterizasyonları yapılmış ve ilgili gen bölgesine göre filogenetik ilişkileri belirlenmiştir.

Bulgular:

Çalışma ile 16S rDNA gen bölgesi karakterizasyonu yapılan kene türlerine ait izolatların Dünya’daki homolog izolatlarla filogenetik ilişkileri ortaya konmuştur. Ixodes laguri türünün ilk defa 16S rDNA verisi elde edilmiş ve filogenetik yerleşimi gösterilmiştir. Ayrıca, genetik olarak hakkında sınırlı veri bulunan Haemahysalis inermis, Ha. parva ve Ha. sulcata türlerine ait orijinal veriler elde edilmiş ve kayıt altına alınmıştır. Bunların yanında, Türkiye’de günümüze kadar üzerine moleküler karakterizasyon verisi bulunmayan Dermacentor marginatus, D. reticulatus, Hyalomma anatolicum, H. detritum, Ha. inermis, Ha. parva, Ha. punctata, Ha. sulcata ve I. laguri türlerine ait genetik veriler bu araştırma ile ilk defa kayıt altına alınmıştır.

Sonuç:

Bu çalışma ile Türkiye’de yayılış gösteren 17 ixodid kene türüne ait nesillerin 16S rDNA gen bölgesine göre moleküler filogenetik karakterizasyonu yapılmış olup elde edilen çıktılar dünyada ilgili kene türleri üzerine mevcut genetik bilgiye önemli katkıda bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kene, 16S rDNA, moleküler karakterizasyon, Ixodidae, Türkiye