Özgün Araştırma

Sivas’ta Vaginit Ön Tanılı Hastalarda Trichomonas vaginalis Sıklığı

10.5152/tpd.2011.36

  • Serpil Değerli
  • Sultan Şalk
  • Erdoğan Malatyalı

Gönderim Tarihi: 03.11.2010 Kabul Tarihi: 16.06.2011 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(3):145-147

Amaç:

Trichomonas vaginalis enfeksiyonu kadınlar arasında sık görülen ve halk sağlığı açısından büyük öneme sahip bir problemdir. Çalışmamız, Sivas Devlet Hastanesi, Kadın Hastalıkları Polikliniğine, çeşitli şikayetlerle başvuran vajinit ön tanılı, yaşları 17-80 arasında değişen toplam 258 hastada T. vaginalis varlığının araştırılması amacıyla yapılmıştır.

Yöntemler:

Hastaların jinekolojik muayeneleri sırasında vajina arka forniksten iki örnek alınarak, biri steril serum fizyolojik (SF) ve diğeri de Cysteine-Peptone-Liver-Maltose (CPLM) besiyeri içeren tüplere konulmuştur. SF’ye alınan örnekler direkt mikroskobik bakı (DM) ile hemen incelenirken, kültür örnekleri 37°C’de 24-48 saat inkübe edildikten sonra mikroskop altında incelenmiştir.

Bulgular:

DM yöntemiyle örneklerin 5’inde (%1.9), kültür yöntemiyle 4’ünde (%1.5) parazitin trofozoit formu gözlenmiştir. Ayrıca, parazite en sık 41-50 yaş arasındaki kadınlarda rastlanmıştır (%4.8).

Sonuç:

Ülke genelindeki benzer çalışmalarla karşılaştırıldığında bu bölgede T. vaginalis yaygınlığının diğer bölgelere oranla daha düşük olduğu görülmüştür. Bunun yanı sıra, T. vaginalis enfeksiyonu jinekolojik muayene sırasında göz önünde bulundurulması gereken bir durumdur.

Anahtar Kelimeler: Trichomonas vaginalis, kültür, direkt inceleme, vaginit