Özgün Araştırma

Sivas’ta İki Yatılı Okulda Baş Biti Yaygınlığı ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi

10.5152/tpd.2013.08

  • Serpil Değerli
  • Erdoğan Malatyalı
  • Kosta Y. Mumcuoğlu

Gönderim Tarihi: 10.07.2012 Kabul Tarihi: 30.11.2012 Turkiye Parazitol Derg 2013;37(1):32-35

Amaç:

Bu çalışmada ilköğretim çağındaki çocuklarda baş biti görülmesini etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Bu amaçla yatılı ilköğretim bölge okullarında (Merkez YİBO ve Pamukpınar YİBO) öğrenim gören, yaşları 6-15 arasında değişen 249’u kız ve 93’ü erkek olmak üzere toplam 342 çocuk baş biti açısından değerlendirilmiştir. 23 sorulu bir anket çocuklara dağıtılmıştır.

Bulgular:

Öğrencilerin 35’inde (%10.2) bit infestasyonu tespit edilmiştir. Kız öğrenciler arasında (%13.7) baş biti görülme oranının erkeklere (%1.1) göre daha fazla olduğu ve aradaki farkın istatistiksel olarak anlamlı olduğu saptanmıştır (p<0.05). Ankete göre, geçmişte bit infestasyonu geçiren öğrencilerin %27.1’inde tekrar baş biti saptanırken, daha önce bit infestasyonu geçirmeyen öğrencilerin %7.2’inde yeni bitlenme olduğu bulunmuştur (p<0.05). Ailesinde bitlenen başka birinin olduğunu bildiren çocuklarda baş biti yaygınlığı (%30) olmayanlara göre (%8.5) daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Bit infestasyonu 6-11 yaşındaki öğrencilerde (%20) diğerlerine oranla daha yüksektir (p<0.05). Uzun saçlı öğrencilerin %15.1’inde ve kısa saçlı öğrencilerin ise %4.5’inde bit tespit edilmiştir (p<0.05).

Sonuç:

Kızlar, erkeklere nazaran daha fazla infeste olmakta, daha önce bitlenen ve diğer aile üyelerinde bitlenme durumu olan çocukların, tekrar bitlerle infeste olma şanslarının daha yüksek olduğu görülmüştür. (Turkiye Parazitol Derg 2013; 37: 32-5)

Anahtar Kelimeler: Pediculus humanus capitis, baş biti, epidemiyoloji, Sivas, Turkey