Özgün Araştırma

Sivas’ın Bazı Köylerinde Entamoeba histolytica Yaygınlığının Elisa Yöntemiyle Araştırılması

10.5152/tpd.2011.02

  • Erdoğan Malatyalı
  • Semra Özçelik
  • Ali Çeliksöz

Gönderim Tarihi: 29.07.2010 Kabul Tarihi: 09.02.2011 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(1):6-9

Amaç:

İnsanlar morfolojik olarak ayırt edilemeyen patojenik E. histolytica ve kommensal E. moshkowskii ve E. dispar türleriyle enfekte olabilir. Bu çalışmanın amacı, Sivas’ın bazı köylerinde yaşayan öğrencilerde monoklonal antijen kitiyle (E. histolytica-II; Techlab, Inc., Blacksburg, VA) E. histolytica‘nın yaygınlığını saptamaktır.

Yöntemler:

Bu amaçla toplanan 1449 dışkı örneğinin direkt mikroskobik incelenmesi (nativ lugol ve Trikrom) sonucu 312 (%22)’sinde bir veya daha fazla bağırsak parazitine rastlanmıştır. Ayrıca E. histolytica/dispar kisti saptanan 22 (%1.5) dışkı örneği ELISA ile E. histolytica varlığı yönünden araştırılmıştır.

Bulgular:

Sonuç olarak E. histolytica/dispar kisti saptanan örneklerin tamamının ELISA testi ile negatif sonuç verdiği gözlenmiş, bununla birlikte antijen testinin diğer bağırsak protozoonlarıyla (E. coli, G. intestinalis, B. hominis ve I. butschlii) çapraz reaksiyon vermediği belirlenmiştir.

Sonuç:

Elde edilen bulgular bölgemizde E. histolytica yaygınlığının tahmin edilenden daha az olabileceğini ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: ELISA, Entamoeba histolytica, prevelans