Özgün Araştırma

Sivas İlinde Potansiyel Patojen Serbest Yaşayan Amip Türlerinin Musluk Sularında ve Çevresel Su Kaynaklarında Yaygınlığı, İzolasyonu ve Morfotiplendirmesi

10.5152/tpd.2012.48

  • Semra Özçelik
  • Kübra Açıkalın Coşkun
  • Önder Yünlü
  • Ahmet Alim
  • Erdoğan Malatyalı

Gönderim Tarihi: 28.02.2012 Kabul Tarihi: 07.09.2012 Turkiye Parazitol Derg 2012;36(4):198-203

Amaç:

Ülkemizde günümüze kadar su kaynaklarında serbest yaşayan amip (SYA) yaygınlığına yönelik kapsamlı bir çalışma yapılmamış, genellikle olgu sunumlarında SYA varlığı bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı Sivas ilinde musluk sularında ve çevresel su kaynaklarında SYA yaygınlığının belirlenmesidir.

Yöntemler:

Çalışma kapsamında şehir merkezinden, ilçelerden ve köylerden toplam 250 örnek toplanmıştır. Her bir kaynaktan iki litre su alınarak vakumlu filtrelerden süzülmüştür. Filtre kağıtları steril “Page’s Amoeba Saline (PAS)” solüsyonunda bir gece bekletilmiştir. İnkübasyon sonrası filtreler çıkarılıp tüp santrifüj edildikten sonra dip kısımdan alınan bir iki damla örnek, Besleyici-Değeri Olmayan Agar (BDOA) plaklarına inoküle edilmiştir. İnkübasyonun üçüncü gününden itibaren besiyerlerinde üreme kontrolleri yapılmıştır. Naegleria spp. belirlenmesi için kamçı deneyi yapılmış, patojenik Acanthamoeba türleri için de 37°C, 42°C ve 52°C de ısı tolerans testi uygulanmıştır. Amiplerin kist ve trofozoit morfolojileri ışık mikroskobu altında incelenmiş ve morfolojik anahtarlar kullanılarak cins ayrımları yapılmıştır.

Bulgular:

İncelenen toplam 250 örneğin 75’inde (%30.0) SYA tespit edilmiştir. Bu türlerin mikroskobik olarak temel morfotiplendirme anahtarlarına göre incelemelerinde 11’inin (%4.4) Acanthamoeba spp., 25’inin (%10.0) Naegleria spp. ve 39’unun (% 15.6) Hartmannella spp., olduğu belirlenmiştir.

Sonuç:

Su örneklerinde bu kadar yaygın SYA bulunması, hem amiplerin kendileri hem de taşıdıkları çeşitli bakteriler nedeniyle insan sağlığı açısından önemli risk oluşturmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Serbest yaşayan amipler, Acanthamoeba, Naegleria, izolasyon