Özgün Araştırma

Sinop Yöresinde Kırsal Kesimde Yaşayan İnsanlarda Babesia microti Seroprevalansı

  • Ömer POYRAZ
  • Turabi GÜNEŞ

Gönderim Tarihi: 07.12.2009 Kabul Tarihi: 01.05.2010 Turkiye Parazitol Derg 2010;34(2):81-85

Babesia türleri keneler tarafından bulaştırılan ve eritrosit içi yerleşim gösteren kan parazitleridir. İnsan babesiosis vaka-larında Avrupa’da en sık Babesia divergens, Amerika’da ise Babesia microti görülür. Bu çalışmada Ixodes ricinus türü kenelerin yaygın olarak görüldüğü Sinop’ta insanların B. microti ile karşılaşıp karşılaşmadığının serolojik olarak ortaya konulması amaç-lanmıştır. Bu amaçla 2006-2007 yıllarının Mayıs-Haziran aylarında Sinop’un merkez ilçesine bağlı köylerinde yaşayan 273 kişi-den kan örnekleri alındı. Kan örneklerinden elde edilen serumlarda İndirekt Flouresan Antikor Testiyle B. microti IgG antikorları araştırıldı. Bu serumların %6,23’ünde B. microti antikor seropozitifliği saptandı. Seropozitiflik oranları yönünden cinsiyete, yaş gruplarına, meslek gruplarına ve kene tutma öykülerine göre istatistiksel yönden anlamlı bir farklılık gözlenmedi (p>0.05). Bu çalışma Türkiye’de insanlarda B. microti antikor pozitifliğini ortaya koyan ilk araştırmadır.

Anahtar Kelimeler: Babesia microti, Babesiosis, Ixodes ricinus, Kene kaynaklı enfeksiyonlar, Keneler