Olgu Sunumu

Siirt’te Bir Kadın Hastada Psychoda albipennis (Diptera: Psychodidae) Kaynaklı Ürogenital Miyaz

10.5152/tpd.2015.4413

  • Yunus Emre Beyhan
  • Hasan Yılmaz
  • Ali İrfan Baran
  • Zeynep Taş Cengiz
  • Ümit Yakan
  • Abdurrahman Ekici

Gönderim Tarihi: 14.07.2015 Kabul Tarihi: 07.10.2015 Turkiye Parazitol Derg 2015;39(4):316-318

Diptera dizisindeki sinek larvalarının genital ve üriner kanala yerleşmesi ile oluşan ürogenital miyaz olguları fakültatif tarzda olup, insanlarda nadiren karşılaşılmaktadır. Bu olguda, 20 yaşındaki bir kadında Psychoda albipennis’in neden olduğu ürogenital miyaz olgusu sunulmuştur. Hasta, bulantı, kusma, idrar yapma esnasında yanma şikayetleri ve idrarı içinde hareketli kurtçuklar gördüğü iddiası ile hastanemize başvurmuştur. Hastanın idrarından toplanan 5 adet larva mikroskobik olarak incelenmiş ve P. albipennis in 4. dönem larvası oldukları tespit edilmiştir. Antibiyotik ve idrar yolu antiseptiği uygulamaları sonrasında hastanın şikayetlerinin kaybolduğu görülmüştür. Ürogenital şikayeti olan hastalarda miyaz etkenlerin dikkate alınması gerektiği sonucuna varılmıştır. (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 316-8)

Anahtar Kelimeler: Psychoda, miyaz, ürogenital, Siirt