Derleme

Seyahatten Dönen Kişinin Klinik Değerlendirmesi

10.5152/tpd.2017.5278

  • Orçun Zorbozan
  • Ayşegül Ünver
  • Adnan Yüksel Gürüz

Gönderim Tarihi: 28.02.2017 Kabul Tarihi: 24.11.2017 Turkiye Parazitol Derg 2017;41(4):233-238

Gelişmekte olan ülkelere seyahat edenlerde seyahat ile ilişkili sağlık sorunları %22-64 oranında bildirilmektedir. Çoğunlukla tablo ılımlı olmakla birlikte hastaların %8 kadarı sağlık kuruluşuna başvurmayı gerektirecek kadar hastadır. Seyahat sonrası enfeksiyonlar genellikle erken dönemde belirti verir ancak inkübasyon periyoduna göre bu süre aylar hatta yıllara kadar uzayabilir. Seyahat sonrası klinik değerlendirmenin yapılabilmesi için yoğun bir tropikal hastalık bilgisine sahip olunması gerekmediği bildirilmektedir. Tüm seyahat sonrası konsültasyonlar hekim tarafından yapılmalı ve seyahat ile ilişkili hastalığın tanınması, zamanında tıbbi müdahale ve gerekirse üst merkeze sevk öğelerini içermelidir. Seyahat ile ilişkili hastalığı olması muhtemel hastayı değerlendirirken hekimin göz önünde bulundurması gereken durumlar; hastalığın ciddiyeti, seyahat edilen güzergâh, hastalık ile seyahat arasında geçen zaman, altta yatan hastalık, aşı ve profilaksi öyküsü, maruziyet öyküsüdür. Gelişmekte olan ülkelere seyahat sonrası en yaygın görülen klinik sendromlar sistemik ateşli hastalık, akut ishal, dermatolojik rahatsızlıklar, solunumsal rahatsızlıklar ve eozinofilidir. Bu derlemede de seyahatten dönen kişilerde karşılaşılabilmesi muhtemel klinik tablolarla ilgili yaklaşım özetlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tropikal tıp, seyahat tıbbı, eozinofili