Olgu Sunumu

Seyahat İlişkili Üriner Şistozomiyaz: Olgu Sunumu

10.5152/tpd.2011.44

  • Tülay Şener Özvatan
  • Cengiz Koçak
  • Oktay Alver
  • Reşit Mıstık
  • Emel Aslan

Gönderim Tarihi: 15.02.2011 Kabul Tarihi: 23.06.2011 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(3):175-177

Şistozomiyaz dünyanın değişik ülkelerinde önemli bir halk sağlığı sorunu olup sıtmadan sonra, toplum sağlığını etkileyen ikinci sıklıktaki paraziter hastalıktır. Ülkemizde son zamanlarda endemik bölgelere artan seyahat nedeniyle hasta sayısında artış gözlenmektedir. Sunulan olgu beş yıl önce iş nedeniyle yurtdışında bulunmuş ve sonrasında gelişen hematüri şikayeti nedeniyle polikliniğimize başvurdu. Yapılan direkt mikroskobik incelemeyle idrarda Schistosoma haematobium yumurtaları tespit edildi. Hasta ile beraber şistozomiyazin epidemiyolojik ve klinik önemi tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Şistozomiyaz, hematüri, yurtdışı seyahat