Özgün Araştırma

Sestod Paraziti Olan Taenia saginata Larvasından Kaynaklanan Enfeksiyonun Kuzeybatı İran’da Prevalansı

10.5152/tpd.2016.4776

  • Mohammad Mirzaei
  • Ahmad Nematolahi
  • Javad Ashrafihelan
  • Hadi Rezaei

Gönderim Tarihi: 15.04.2016 Kabul Tarihi: 11.10.2016 Turkiye Parazitol Derg 2016;40(4):190-193

Amaç:

Bovine cysticercosis (tenya hastalığı), Taenia saginata bağırsak kurdundan kaynaklanan bir sığır enfeksiyonudur. Bu hastalık nispeten tehlikesiz olmasına rağmen, parazit olgun aşamadayken insanlarda ince bağırsağı enfekte edebilir ve karın ağrısı ve mide bulantısı gibi bazı spesifik semptomlara yol açabilir

Yöntemler:

Şubat 2013 ile Şubat 2014 tarihleri arasında, mezbahaya gönderilen tüm sığırlar içerisinden toplam 640 sığır rasgele seçildi. Bu hayvanların bazı iç organları ve iskelet kasları incelendi.

Bulgular:

Genel olarak, 11 (%1.71) sığır sestod paraziti olan Taenia Saginata larvasından enfekte oldu. Ayrıca enfeksiyon, 12 aydan küçük hayvanlarla karşılaştırıldığında, 12 aydan büyük hayvanlarda daha yaygındı [10 (%2.06) vs. 1 (%0.64)]. Enfeksiyon prevalansı dişi hayvanlarda [8 (%3.72)] erkek hayvanlardan [3 (%0.70)] anlamlı derecede daha yüksekti (p<0.05). Ancak, yaş grupları veya farklı mevsimler açısından enfeksiyon oranlarında anlamlı bir farklılık bulunmadı. Enfeksiyon bazı iç organlarda araştırıldığında, enfeksiyon oranlarında anlamlı bir farklılık saptanmadı.

Sonuç:

Tebriz, İran’da sığırlarda oldukça yüksek olan Cysticercus bovis enfeksiyonu prevalansı ülkenin et endüstrisinde ekonomik ve sağlık problemlerine yol açabilir. Diğer yandan, halk sağlığı eğitiminin C. bovis enfeksiyonunun kontrolüne katkısı göz ardı edilemez.

Anahtar Kelimeler: Prevalans, Cysticercus bovis, Sığır, İran