Olgu Sunumu

Sağ Kalp Yetmezliği Bulguları ile Başvuran Primer Yaygın Tutulumlu Pulmoner Kist Hidatik: Olgu Sunumu

10.5152/tpd.2011.59

  • Özlem Çakın
  • Cemal Üstün
  • Selahattin Akçay
  • Mehmet Fatih İnci
  • Hasan Baki Altınsoy

Gönderim Tarihi: 22.07.2011 Kabul Tarihi: 28.10.2011 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(4):230-233

Kist hidatik; sestod sınıfının tenya ailesinden olan ekinokok parazitleri tarafından oluşturulan bir hastalıktır. Ekinokokların insanda hastalık yaptığı bilinen üç türü vardır. Echinococcus granulosus en sık enfeksiyon yapan türdür. Acil servise öksürük, nefes darlığı, taşikardi ve göğüs ağrısı ile başvuran 26 yaşında erkek hasta pnömoni şüphesi ile yatırıldı. Genel durumu kötü ve bilinci açık olan hastanın fizik muayenesinde, ateş 37.3°C/aksiler, tansiyon arteriel 165/100 mmHg, nabız 114/dk, iki taraflı belirgin pretibiyal ödem, periferik siyanoz ve akciğerlerde yaygın ral ve ronküsler saptandı. Akciğer grafisi ve toraks bilgisayarlı tomografide (BT) çok sayıda yaygın kistik oluşumlar görüldü. Ayrıca toraks BT’de pulmoner arter çapında belirgin genişleme saptandı. Klinik ve laboratuvar bulgulara göre hastaya yaygın pulmoner kist hidatik hastalığı tanısı konuldu. Albendazol 800 mg/kg/gün üç ay süreyle hastaya başlandı. Bu tedaviden sonra hastada belirgin düzelme görüldü. Bildiğimiz kadarıyla, bu olgu sağ kalp yetmezliği bulgularıyla başvuran ilk primer yaygın tutulumlu pulmoner kist hidatik olgusudur. Endemik bölgelerde kist hidatik açısından şüpheli radyolojik bulguları olan hastalarda kist hidatik düşünülmesi, hastalığa bağlı morbiditeyi ve mortaliteyi azaltabilir.

Anahtar Kelimeler: Kist hidatik, Echinococcus, kistik ekinokokkus, mediastinal kist, pulmoner kist