Özgün Araştırma

Ürolojik Kanserli Hastalarda Demodex folliculorum Araştırılması

10.5152/tpd.2012.50

  • Mehmet İnci
  • Özlem Aycan Kaya
  • Melek İnci
  • Erkan Yula
  • Hasan Gökçe
  • M. Murat Rifaioğlu
  • Onur Demirtaş
  • Erhan Yengil

Gönderim Tarihi: 31.07.2012 Kabul Tarihi: 29.09.2012 Turkiye Parazitol Derg 2012;36(4):208-210

Amaç:

Bu çalışmada, ürolojik kanserli hastalarda Demodex folliculorum sıklığının belirlenmesi amaçlandı.

Yöntemler:

Çalışmaya Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Üroloji Kliniği’ne Mart 2011-Nisan 2012 tarihleri arasında başvuran 49 ürolojik kanserli hasta ve kontrol grubu olarak yaş ve cinsiyeti uyumlu 31 sağlıklı birey dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri kaydedildi. Bireylerin perine bölgesinden standart yüzeyel deri biyopsisi yöntemiyle örnek alındı ve mikroskobik olarak incelendi. Her bir cm2’de 5 ve daha fazla D. folliculorum görülmesi pozitif olarak değerlendirildi.

Bulgular:

Çalışmaya dahil edilen hastaların yaş ortalaması 60.2±18.6 olarak belirlendi. Kanser hastalarının 11’inde (%22.4), kontrol grubunun ise 1’inde (%3.2) D. folliculorum pozitif olarak değerlendirildi. Kanser tanısı olan grupta D. folliculorum sıklığının kontrol grubuna kıyasla anlamlı oranda yüksek olduğu saptandı. Kanser grupları arasında D. folliculorum saptanma yönünden istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmadı. Kanserli grupta D. folliculorum pozitif olan hastaların yaş ortalamasının negatif olanlardan anlamlı oranda yüksek olduğu belirlendi.

Sonuç:

Kanser gibi immünsüpresyon durumlarında D. folliculorum görülme oranının artabileceği hatırda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Demodex folliculorum, kanser, immünsüpresyon, Hatay