Özgün Araştırma

Öğrencilerde Bağırsak Parazitlerinin ve Hijyen Bilgi Düzeylerinin Araştırılması

10.5152/tpd.2015.3717

  • Asiye Altınöz Aytar
  • Elif Cihadiye Öztürk
  • Şahika Göçmen
  • Emel Çalışkan
  • Fulya Özaras
  • Fatma Avcıoğlu
  • Nuray Yeşildal Çelebiler
  • Handan Ankaralı
  • İdris Şahin
  • Mehmet Tevfik Yavuz

Gönderim Tarihi: 27.06.2014 Kabul Tarihi: 23.10.2015 Turkiye Parazitol Derg 2015;39(4):277-285

Amaç:

Bu çalışmada, bağırsak parazitlerinin prevalansı ile bazı hijyen alışkanlıkları ve sosyo-demografik özelliklerinin ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır

Yöntemler:

Çalışmanın ilk yılı parazitoz prevalansı ve anketlerle hijyen bilgi düzeyleri ölçülmüş, ikinci yıl kontrol ve müdahale grubu belirlenmiştir. Müdahale gruplarına eğitim verilmiştir. Üçüncü yıl bu kontrol ve müdahale gruplarında parazitoz ve hijyen konusundaki gelişme araştırılmış, sonuçlar karşılaştırılmıştır. İlk olarak, toplam 826 çocuğa ulaşılmış ancak öğrencilere ait 523 dışkı örneği ve 540 selofan bant örneği incelenebilmiştir. Dışkı örneklerine direk bakı, %0,85'lik NaCl, formol-eter konsantrasyon işlemi sonrasında lugol, kinyoun asit-fast ve trikrom boyama yöntemleri uygulanmıştır.

Bulgular:

İncelenen örneklerde 87 (% 16,1) Enterobius vermicularis, 79 (% 15,1) Giardia intestinalis, 73 (% 13,9) patojen olmayan çeşitli parazitler, 1 (% 0,19) Ascaris lumbricoides, 1 (% 0,19) Hymenolepis nana, saptanmıştır. Bulunan sonuçlar anket cevapları ile birlikte analiz edilmiştir. Dışkılama sonrası ellerini yıkamayan çocuklarda G. intestinalis yüksek oranda pozitif saptanmıştır. Ayrıca anne-baba eğitim durumu, ailenin gelir düzeyi ve baba mesleği ile bağırsak parazitleri varlığının ilişkili olduğu bulunmuştur. Üçüncü aşamada müdahale grubunda 68 (45,6%), kontrol grubunda 81 (54,4%) toplam 149 çocuk incelenmiştir. Eğitim sonrası müdahale grubunda giardiyazis ve enterobiazis olgu sayılarında belirgin azalma görülmüştür.

Sonuç:

Paraziter hastalıkların bu bölgede önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu görülmüştür. Hijyen konusunda yapılacak eğitimlerin paraziter hastalıkları önlemesi açısından faydalı olacağı düşünülmüştür. (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 277-85)

Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, Giardia intestinalis, Enterobius vermicularis, hijyen bilgisi