Özgün Araştırma

Iran Urmia Kan Bankası Kan Donorlerinde Toxoplasma gondii IgG ve IgM Antikor Prevalansı

10.5152/tpd.2017.5066

  • Khosrow Hazrati Tappeh
  • Jalil Musavi
  • Mohammad Baradaran Safa
  • Hosein Galavani
  • Hamid Alizadeh

Gönderim Tarihi: 27.08.2016 Kabul Tarihi: 14.12.2016 Turkiye Parazitol Derg 2017;41(1):1-4

Amaç:

Toksoplazmozun önemi enfekte hamile kadınların bebeklerinde telafisi olanaksız olumsuz etkilerde veya düşük olayındaki nedensel rolüne, global yayılımına ve fırsatçı doğasına dayanmaktadır. Toxoplasma gondii’nin kan transfüzyonu dahil, farklı insanlara bulaşma şekli vardır. Bu çalışmanın amacı İran’ın batı Azerbaycan eyaletinde yer alan Urmia Kan Transfüzyon Kurumundaki kan donörlerinde T.gondii’ye özgü IgG ve IgM antikorlarının prevalansını değerlendirmektir.

Yöntemler:

Mevcut analitik tanımlayıcı çalışmada, 2013 yılında bağışlanan kan torbalarından rastgele seçilmiş 270 plazma değerlendirildi. Anti-T.gondii IgG ve IgM antikorlarını ölçmek amacıyla enzim bağlantılı imünosorbent analizi (ELISA) kullanıldı.

Bulgular:

ELISA testi sonuçlarına göre 270 kan torbasından alınan 102 (%37,8) numunenin plazmasında IgG antikorları vardı ve bunların hiçbirisi IgM-pozitif değildi. 98 numune erkek donörden alınmışken, 4’ü kadından alındı.

Sonuç:

IgM antikorlarının seviyesindeki herhangi bir artış akut bir hastalığın varlığını göstermektedir, çünkü parazit beyaz kan hücrelerinin içindedir ve kan transfüzyonunu kirletir. Neyse ki, tüm numuneler IgM-negatifti. Ancak, Kan Transfüzyon Örgütünün kendi tarama programlarına anti-T-Gondii antikorları taramasını dahil etmeyi düşünmesi için, il genelinde bir seroepidemiyolojik çalışmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Prevalans, toxoplasma gondii, kan donörü, Urmia, İran