Olgu Sunumu

Pulmoner Kist Hidatik Cerrahisi Sonrasında Gelişen Horner Sendromu Olgusu

10.5152/tpd.2010.13

  • Gülsüm İclal BAYHAN
  • Meryem KARACA
  • Ülkü YAZICI
  • Gönül TANIR

Gönderim Tarihi: 10.02.2010 Kabul Tarihi: 28.09.2010 Turkiye Parazitol Derg 2010;34(4):196-199

Bu makalede pulmoner kist hidatik cerrahisi sonrasında gelişen Horner sendromu olgusu sunuldu. 10 yaşında kız hastaya klinik, radyolojik, serolojik, histopatolojik ve perioperatif bulguar ışığında rüptüre pulmoner kist hidatik tanısı kondu. Sağ akciğere torakotomi ile girilerek kistektomi ve kapitonaj ameliyatı yapıldı. Ameliyat sonrasında birinci günde hastanın sağ gözünde pitozis, miyozis ve anizokori saptandı. Horner sendromu bulguları hastanın izleminin altıncı ayında tamamen düzeldi. Sonuç olarak özellikle kist apeksde yerleşmiş ise pulmoner kist hidatik cerrahisi sonrasında iyatrojenik Horner sendromunun gelişebileceğini vergulamak istedik.

Anahtar Kelimeler: Kist hidatik, Horner sendromu, çocuk