Olgu Sunumu

Psöriyazis ve Diyabetes Mellitus Tanılı Hastada Intestinal Strongyloidosis

10.5152/tpd.2014.3304

  • Meryem Iraz
  • Ülkü Karaman
  • Buğçe Topukçu
  • Mehmet Ziya Doymaz

Gönderim Tarihi: 30.07.2013 Kabul Tarihi: 21.10.2013 Turkiye Parazitol Derg 2014;38(2):127-130

Çoğunlukla asemptomatik olan ve bu sebeple de atlanabilen bir nematod olan Strongyloides stercoralis’le gelişen hiperenfeksiyon sendromu yüksek mortaliteye sahiptir. Bu olgu, ülkemizden rapor edilen ve psöriyazis ve diyabet gibi immun yanıtın işlevlerini etkileyebilecek iki hastalıkla beraber seyreden ilk strongyloidosis vakasıdır. Bu olguda altı yıl önce psöriyazis tanısı alan 59 yaşındaki diyabetik kadın hasta topikal kortikosteroid, kalsipotriol ve nemlendirici ile tedavi sırasında psöriyazis semptomlarında artış şikayetiyle polikliniğe başvurmuştur. Anemnezinden zaman zaman kabızlık ve kötü kokulu dışkılama şikayetinin olduğu öğrenilmiştir. Kanda eozinofil sayısının yüksek ve vitamin B12 düzeyinin düşük çıkması üzerine parazitolojik tetkik istenen hastanın dışkı örneğinde bol miktarda S. stercoralis larvaları görülmüştür. İki haftalık albendazol tedavisi sonrasında semptomlarda ciddi gerileme olmuş ve dışkı tetkikinde larva tespit edilmemiştir. Bu vakada, diyabetle birlikte psöriyazis gibi immunsupresif tedavi seçeneği olan durumlarda tedavi öncesinde parazitolojik inceleme yapılmasının gerekliği vurgulanmıştır. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 127-30)

Anahtar Kelimeler: Strongyloides stercoralis, psöriyazis, diyabetes mellitus