Olgu Sunumu

Pnömoni Ön Tanılı Bir Hastada Amebik Karaciğer Absesi: Olgu Sunumu ve İlgili Literatürün Değerlendirilmesi

10.5152/tpd.2015.3608

  • Özgür Kurt
  • Neslihan Aktaş
  • Can Çalışkan
  • Onur Karatuna
  • Hande Aygün
  • Işın Akyar

Turkiye Parazitol Derg 2015;39(1):70-74

Amebiasis olgularının üçte birinde amip trofozoitlerinin bağırsak duvarını delip dolaşımla vücuda dağılmaları sonrası hastalarda karaciğer absesi oluşabilmektedir. Bu tabloya çoğunlukla 20-45 yaş arası erkek hastalarda rastlanılmakta ve olgularda yüksek ateş ve sağ üst kadranda ağrı ile giden ciddi bir tablo gözlenmektedir. Amebik Karaciğer Absesi (AKA) hastalarına tanı konulduğunda çoğunlukla ne gastrointestinal sisteme ait yakınmalara ne de dışkı incelemelerinde ntamoeba histolytica (E. histolytica) kist veya trofozoitlerine rastlanılmakta, bu nedenle de AKA tanısı çoğunlukla ultrasonografi ve serolojik testlerle konulmaktadır. Son yıllarda abse içeriğinde polimeraz zincirleme tepkimesi (PZT) yöntemiyle E. histolytica DNA’sının aranması etkin bir yöntem olarak tercih edilmektedir. Tedavide erken antimikrobiyal ilaç tedavisi yararlı iken, 72 saat geçmesine rağmen iyileşmeyen hastalarda ve büyük abselerde drenaj veya cerrahi girişim uygulanmaktadır. Tedavi edilmeyen abseler vücuda yayılıp hastalarda ölüme yol açabilmektedir. Amebiasisin ülkemizdeki bağırsak dışı klinik tabloları ile ilgili veriler oldukça sınırlıdır. Burada, pnömoni ön tanısıyla değerlendirilen ancak daha sonra AKA olduğu çeşitli radyolojik incelemeler ve laboratuvar testleri ile teşhis edilen genç bir erkek olgu sunulmakta ve konuyla ilgili literatür tartışılmaktadır. (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 70-4)

Anahtar Kelimeler: Amebiasis, entamoeba histolytica, karaciğer absesi, polimeraz zincirleme tepkimesi (PZT)