Özgün Araştırma

Petshoplardaki Hamster ve Tavşanlarda Bağırsak Parazitlerinin Yaygınlığı

10.5152/tpd.2014.3338

  • Neslihan Sürsal
  • Sami Gökpinar
  • Kader Yildiz

Gönderim Tarihi: 27.08.2013 Kabul Tarihi: 27.01.2014 Turkiye Parazitol Derg 2014;38(2):102-105

Amaç:

Bu çalışmada petshoplarda satılan hamster ve tavşanlarda bulunan parazit türlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Ankara ve Kırıkkale’de rastgele seçilen 22 petshopta bulunan klinik olarak sağlıklı görünümlü Syrian hamster, cüce hamster ve tavşanlardan dışkı örnekleri toplanmıştır. Dışkı örnekleri doymuş tuzlu su kullanılarak santrifüj flotasyon yöntemi ile incelenmiştir

Bulgular:

Cüce hamsterlerin %57,5’inin, Syrian hamsterlerin %54,9’unun, tavşanların ise %56,3’ünün parazitlerle enfekte olduğu bulunmuştur. Dışkı incelemesi sonucunda Syrian hamsterlerde Trichurid tipte yumurta (%28,1) en yaygın olarak saptanmıştır. Bunu sırasıyla Eimeria spp. oocysti (%15,4), H.nana (%11,2), Syphacia spp. (%11) ve Aspiculuris spp. (%5,6) yumurtası izlemiştir. Cüce hamsterlerde yanlızca trichurid tipte yumurta gözlenmiştir (%51,5). İncelenen tavşan dışkılarında ise Eimeria spp. oocystleri (%52,7) ve P.ambiguus yumurtaları (% 3,6) tespit edilmiştir.

Sonuç:

Bu çalışmada Syrian hamsterlerin dışkısında H.nana yumurtasının tespiti halk sağlığı bakımından oldukça önemlidir. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 102-5)

Anahtar Kelimeler: Parazit, petshop, tavşan, hamster, dışkı muayenesi