Olgu Sunumu

Pankreas Pseudo-Kistini Taklit Eden Primer Pankreas Hidatik Hastalığı: Olgu Sunumu

10.5152/tpd.2011.13

  • Levent Cankorkmaz
  • Cesur Gümüş
  • Ali Çeliksöz
  • Gökhan Köylüoğlu

Gönderim Tarihi: 23.08.2010 Kabul Tarihi: 04.12.2010 Turkiye Parazitol Derg 2011;35(1):50-52

Pankreasın primer hidatik hastalığı enderdir. Bu çalışmada, karın ağrısı ve epigastrik kitle ile başvuran yedi yaşında primer kist hidatikli kız hasta sunulmuştur. Hastanın kist hidatiğe yönelik Casoni ve indirekt hemaglütinasyon testleri negatifti. Hastaya ultrasonografi (US) ve bilgisayarlı tomografi (BT) bulgularıyla pankreatik psödokist tanısı konuldu. Ultrasonografi eşliğinde perkütan drenaj planlandı. İşlem sırasında, kistin perfore olmasıyla US’de germinatif membran görüldüğünden kistin, hidatik kist olduğu düşünülerek açık cerrahiye karar verildi. Operasyonda kistin germinatif membranı görüldü kısmi kistektomi sonrası kist kavitesine bir adet dren konularak işleme son verildi. Alınan kist materyalleri hidatik kistle uyumlu idi. Sonuç olarak, Casoni ve indirekt hemaglütinasyon testleri negatif bile olsa Türkiye gibi endemik bölgelerde, pankreasın tüm kistik kitlelerinin ayırıcı tanısında kist hidatik özellikle dikkate alınmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hidatik hastalık, çocuk, pankreas