Özgün Araştırma

Orta Kızılırmak Havzasının Nevşehir Bölümünde Sorun Oluşturan Karasinek (Diptera: Simuliidae) Türlerinin Moleküler Klasifikasyonu

10.5152/tpd.2015.3778

  • Hakan Yeşilöz
  • Alparslan Yıldırım

Turkiye Parazitol Derg 2015;39(1):33-40

Amaç:

Bu çalışma, Kızılırmak Nehri’nin Nevşehir’in Ürgüp ve Gülşehir ilçelerinden geçen bölümünde, sorun oluşturan simuliid türlerinin moleküler karakterizasyonunun yapılması amacıyla planlanmıştır.

Yöntemler:

Mayıs-Eylül 2011 tarihleri arasında 150 adet simuliid larva örneklemesi yapılmıştır. Toplanan larvaların önce morfolojik identifikasyonları yapılmış daha sonra moleküler analizleri gerçekleştirilmiştir. Morfolojik teşhisleri yapılan örneklerden seçilen toplam 7 larva örneğinden genomik DNA ekstraksiyonunu yapılmış ve elde edilen DNA’ların parsiyel mitokondriyal cytochrome oxidase subunit 1 (mt-COI) ve ribozomal complete internal transcript spacer 2 ve parsiyel 28S (ITS-2/28S) gen bölgeleri amplifiye edilerek sekans ve filogenetik analizleri yapılmıştır.

Bulgular:

Morfolojik incelemesi yapılan 150 simuliid larva örneğinin 85’i Simulium (S.) Wilhelmia sp., 46’sı S. Wilhelmia lineatum, 19’u ise S. Wilhelmia balcanicum olarak identifiye edilmiştir. Mt-COI ve ITS-2/28S gen bölgeleri yönünden amplifikasyonları yapılan örneklerden S. Wilhelmia sp. için 3, S. lineatum ve S. balcanicum için de ikişer izolatın sekans analizleri yapılmıştır. Filogenetik olarak izolatların her iki gen bölgesi için de tür bazlı olarak küme oluşturduğu görülmüş, sekans heterojenitesi S. lineatum’da daha yüksek belirlenmiştir. Wilhelmia alt soyundaki diğer türlerle kıyaslandığında S. lineatum ve S. balcanicum’un birbirine daha yakın olduğu saptanmıştır

Sonuç:

Bu çalışma ile Orta Kızılırmak Havzasında sorun oluşturan S. Wilhelmia alt soyundaki karasinek türlerinin moleküler karakterizasyonu ve filogenileri üzerine bilimsel veriler sağlanmıştır. (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 33-40)

Anahtar Kelimeler: Simulidae, larva, moleküler karakterizasyon, Kızılırmak, Nevşehir