Özgün Araştırma

Ordu Yöresi Bal Arılarında Nosemosis Hastalığının Varlığı ve Dağılımı

10.5152/tpd.2015.3783

  • Mustafa Yaman
  • Emine Şeyma Yarılgaç
  • Beyza Gonca Güner
  • Ömer Ertürk

Turkiye Parazitol Derg 2015;39(1):47-51

Amaç:

Nosemosis hastalığı bal arılarda ortaya çıkan ölümcül bir hastalık olup, bal üretiminde kaydadeğer oranda düşüşlere neden olmaktadır. Nosemosis hastalığının etmeni, Nosema cinsi içinde yer alan iki farklı protist, Nosema apis ve Nosema ceranae türleridir. Bu çalışmada Ordu yöresinde nosemosis hastalığının varlığı, dağılımı ve hastalık etmenlerinin morfolojik açıdan incelenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Ordu Merkez ve 9 ilçeden 20’şer ergin işçi arı Ringer solüsyonu içinde disekte edilerek nosemosis hastalığı için incelendi. Hastalık etmenlerine ait spor yapıları DP-25 dijital kameralı Olympus BX51 mikroskopu ve DP2-BSW Soft Imaging görüntüleme sistemi (Olympus, Tokyo, Japan) kullanılarak fotoğraflanıp ölçümleri gerçekleştirildi.

Bulgular:

Örnekleme yapılan 10 lokalitenin hepsinde hastalık tespit edildi. Enfeksiyon oranı %25 ila 85 arasında değişti. Hastalık en düşük %25 ile Mesudiye, en yüksek % 85’lik bir oran ile Fatsa’da tespit edildi. Ordu yöresinden incelenen 200 ergin işçi arının 88’inde nosemosis hastalığı tespit edildi. Ordu yöresi için enfeksiyon oranı ortalama %44 olarak belirlendi. İncelenen lokalitelerdeki hastalık etmenlerine ait spor morfolojileri arasında belirgin farklar tespit edildi.

Sonuç:

Nosemosis hastalığının Ordu yöresinde varlığı ilk kez geniş kapsamlı olarak çalışılmıştır. Hastalığın Ordu yöresinde çok yaygın olduğu ve çok yüksek orada ortaya çıktığı, spor morfolojilerine göre hastalığa iki etmenin neden olabileceği belirlenmiştir. (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 47-51)

Anahtar Kelimeler: Balarısı, nosemosis, Nosema apis, Nosema ceranae, Ordu