Özgün Araştırma

Ordu İlinde Yurtlarda Kalan Üniversite Öğrencilerinde Demodex Türlerinin Epidomiyolojisi

10.5152/tpd.2014.3517

  • Ülkü Karaman
  • Zeynep Kolören
  • Özgür Enginyurt
  • Ali Özer

Turkiye Parazitol Derg 2014;38(3):166-171

Amaç:

Demodex folliculorum ve Demodex brevis yerleştikleri bölgelerde çeşitli semptomlar verebilmektedirler. Parazitin toplu yaşam yerlerinde görülme yüzdesinin artış gösterebileceği ile ilgili kaynak bilgiler bulunmaktadır. Bu doğrultuda çalışmada yurtlarda kalan üniversite öğrencilerinde demodex türlerinin prevelansının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Araştırmanın evrenini Ordu merkezde yurtlarda kalan 300 erkek ve kadın üniversite öğrencileri oluşturmuştur. Örneklem seçiminde rastgele örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada, gönüllü öğrencilere Hasta Bilgilendirilme Formu doldurulup imzalatıldıktan sonra yüzlerinden standart yüzeysel deri biyopsisi (SYDB) yöntemiyle örnekler alınmış ve değerlendirilmiştir.

Bulgular:

Yaşları 18-30 arasında değişen 170’i erkek ve 130’u kız olmak üzere toplam 300 üniversite öğrencisinden standart yüzeysel deri biyopsisi yöntemiyle örnekler alınmış ve 110’unda (%37) parazite rastlanılmıştır. Ordu ilinde üniversite öğrencilerinde Demodex spp görülme durumu ile cinsiyet, yaş, cilt tipi, cilt bakım sıklığı arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

Sonuç:

Sonuç olarak parazitin enfestasyon oranı Ordu’daki üniversite öğrencilerinde yaygındır. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 166-71)

Anahtar Kelimeler: Demodex, üniversite öğrencileri, Ordu, epidemiyoloji