Özgün Araştırma

Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Anemiye Etkisi

10.5152/tpd.2014.3149

  • Nebiye Yentür Doni
  • Fadile Yıldız Zeyrek
  • Zeynep Şimşek
  • Dost Zeyrek

Gönderim Tarihi: 11.04.2013 Kabul Tarihi: 20.01.2014 Turkiye Parazitol Derg 2014;38(2):85-90

Amaç:

Bu vaka-kontrol tipi epidemiyolojik çalışmada, çocuklardaki bağırsak parazitlerinin anemi üzerine etkisinin ve bağırsak parazitleriyle anemi arasında gerçek bir ilişkinin olup olmadığının araştırılması hedeflenmiştir

Yöntemler:

Çalışmaya, Şanlıurfa Tılfındır Sağlık Ocağı’na başvuran 0-72 ay arası 50 malnütre, 50 sağlıklı olmak üzere toplam 100 çocuk dahil edilmiştir. Dışkı örnekleri laboratuara geldiği anda nativ-lugol, sedimentasyon, asit fast boyama ve trikrom yöntemleri, perianal materyaller ise selofan bant yöntemi ile incelenmiştir. Tam kan sayımları, otomatik kan cihazıyla ölçülmüştür.

Bulgular:

Çocukların 58’inde (%58) bir veya birden fazla bağırsak paraziti saptanmıştır. Parazit enfeksiyonu saptanan 58 çocuğun %55,2’sinde bir bağırsak paraziti saptanırken, %44,8’inde birden fazla bağırsak paraziti saptanmıştır. Bağırsak paraziti bulunan çocukların %50’sinde, bağırsak paraziti bulunmayan çocukların ise %19,0’unda anemi saptanmıştır. Bağırsak parazitleriyle anemi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur (p<0,05). Parazit bulunan çocuklardaki hemoglobin ortalaması 11,15±1,30, parazit bulunmayan çocuklarda ise 12,13±1,47 bulunmuştur Anemi yönünden, parazit bulunan ve bulunmayan çocukların hemoglobin ortalamaları arasındaki fark istatistiksel olarak ileri düzeyde anlamlı bulunmuştur (p<0,001).

Sonuç:

Sonuç olarak, bu çalışma, çocuklarda bağırsak parazitleriyle anemi arasında gerçek bir ilişki olduğunu ve bağırsak parazitlerinin anemi durumunu olumsuz etkilediğini vurgulamaktadır. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 85-90)

Anahtar Kelimeler: Parazitik intestinal hastalıklar, anemi, hemoglobin seviyesi, 0-72 ay arası çocuklar