Özgün Araştırma

Çocuk Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastalarda İntestinal Parazitlerin Dağılımı

10.5152/tpd.2018.5403

  • Fatma Birdal Akış
  • Yunus Emre Beyhan

Gönderim Tarihi: 26.05.2017 Kabul Tarihi: 28.02.2018 Turkiye Parazitol Derg 2018;42(2):113-117

Amaç:

Bu çalışmanın amacı çocuk yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda bağırsak parazitlerinin dağılımını araştırmaktır.

Yöntemler:

Çalışma, Nisan 2016 ile Aralık 2016 tarihleri arasında, 2 ay ile 17 yaş aralığında toplam 150 hasta üzerinde yürütülmüştür. Dışkı örnekleri nativ-Lugol, flatasyon (doymuş tuzlu su solüsyonunda), sedimantasyon (formol-eter solüsyonunda) ve asit-fast yöntemi ile incelenmiştir. Ayrıca hastalara sosyo-ekonomik durum, ailelerin eğitim düzeyi, yaşam şartları ve kronik bir hastalıkları olup olmadığı ile ilgili soruları içeren bir anket uygulanmıştır.

Bulgular:

Kız çocuklarının %41,7’si, erkek çocukların ise %38,2 ’si olmak üzere tüm hastaların %40’ı bir veya daha fazla parazit türü ile enfekte bulunmuştur. Çalışmada, Giardia intestinalis (%12,6), Blastocystis hominis (%12,6), Entamoeba coli (%7,3), Cyclospora cayetanensis (%5,3) ve Cryptosporidıum spp. (%2) parazitleri saptanmıştır.

Sonuç:

Parazite rastlama sıklığı ile gelir düzeyi, ailelerin eğitim durumu, yerleşim yeri, kanalizasyon şebekesinin olup olmaması, hayvancılık yapılıp yapılmaması ve evde kullanılan suyun şebeke ya da kuyudan kullanılması arasında istatistiksel olarak değerlendirme yapılmıştır ve çıkan sonuçlar anlamlı bulunmamıştır. Ayrıca intestinal parazitlerin cinsiyetten bağımsız olarak bireylerde görüldüğü tespit edilmiştir. G.intestinalis, E.coli ve B.hominis gibi parazitler başta olmak üzere parazitoz oranının yüksek olarak saptanmasının en önemli sebepleri arasında, eğitim yetersizliği, sayıca kalabalık ailelerin küçük konutlarda yaşamaları, kanalizasyon sistemi ve içme su yetersizliği gibi etkenler olabileceği kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: İntestinal parazitler, çocuk, yoğun bakım