Olgu Sunumu

Çocuk Yaş Grubunda Tüberkülozu Taklit Eden Rüptüre Akciğer Kistik Ekinokokkozis Olgusu

10.5152/tpd.2017.4811

  • Elif Ünver Korğalı
  • Meriç Kaymak Cihan
  • Özgür Ceylan
  • Melih Kaptanoğlu

Gönderim Tarihi: 30.03.2016 Kabul Tarihi: 03.08.2016 Turkiye Parazitol Derg 2017;41(2):126-129

Kistik ekinokokkozis (KE) zoonotik bir hastalık olup, ülkemiz gibi hayvancılıkla uğraşılan bölgelerde endemik görülen bir sağlık problemidir. Çocuklarda en sık akciğer tutulumu görülür. Akciğerdeki kistler asemptomatik olabileceği gibi bazen de rüptüre olarak semptomatik hale gelirler. Rüptüre akciğer hidatik kistleri sıklıkla klinik ve radyolojik olarak tüberküloz (Tbc) ile karışabilmektedir. Bu yazıda 2 haftadan uzun süredir devam eden öksürük, ateş ve balgam şikayetiyle başvuran, akciğer grafisi ve toraks bilgisayarlı tomografisi (BT) öncelikle Tbc lehine yorumlanan fakat izleminde rüptüre akciğer KE tanısı ile opere edilen 8 yaşındaki kız hastayı sunuyoruz. Bu olgu ile solunum sistemi bulgularıyla başvuran ve hayvan ile temas öyküsü olan çocuklarda ayırıcı tanıda KE ve Tbc’nin mutlaka düşünülmesini ve tanının diğer mikrobiyolojik-serolojik testlerle desteklenmesi gerektiğini vurgulamak istedik.

Anahtar Kelimeler: Kistik ekinokokkozis, tüberküloz, çocuk, ayırıcı tanı