Özgün Araştırma

Çocuk Apandisitlerinin Etyolojisinde Parazitler

10.5152/tpd.2015.3737

  • Turan Yıldız
  • Zekerya İlçe
  • Gupse Turan
  • Zehra Bozdağ
  • Bahri Elmas

Gönderim Tarihi: 19.07.2014 Kabul Tarihi: 09.04.2015 Turkiye Parazitol Derg 2015;39(3):190-193

Amaç:

Apandisit çocuklarda en sık uygulanan ameliyat nedenidir. Apandisit nedeni olarak fekalit, lenfoid hiperplazi, parazit ve yabancı cisimler suçlanmaktadır. Biz bu çalışmada apandisit nedeni ile opere ettiğimiz hastalarda parazitik infeksiyonların rolünü tespit etmek istedik.

Yöntemler:

Ocak 2008- 2014 yılları arasında çocuk cerrahi kliniğinde apandisit nedeni ile opere edilen hastaların histopatolojik sonuçları değerlendirildi. Apandiks örneklerinde parazit saptanan hastalar tespit edildi. Örneklerde tespit edilen parazitler kaydedildi.

Bulgular:

Ameliyat edilen 846 hastanın 14'ünün örneğinde parazit saptandı. Bunların 12'sinde Enterobius vermicularis, 2'sinde Taenia spp. tespit edildi. Patolojik incelemelerinde apandisit tespit edilen hastaların 3'ünde parazit raporlanmıştı. Bu parazitlerin 2'si Enterobius vermicularis, 1'i Taenia spp. idi.

Sonuç:

Enterobius vermicularis apandiks örneklerinde en sık rastlanan parazittir. Parazitler sıklıkla apandikste inflamasyona neden olmaksızın karın sağ alt kadran ağrısına neden olmaktadır. Bununla birlikte bazı apandisit hastalarının etyolojisinde parazitler sorumlu tutulmuştur. Biz çalışmamızda apandisit ile parazit birlikteliğini %0.39 oranında tespit ettik. Ayrıca parazitlerin zamanında tanı ve tedavisi ile sağ alt kadran ağrısı ve apandisit sıklığının azalacağını düşünmekteyiz. (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 190-3)

Anahtar Kelimeler: Çocuk, apandiks, parazit, Enterobius vermicularis, Taenia spp.