Özgün Araştırma

Nonspesifik Vajinal Akıntı Şikayeti Olan Poliklinik Hastalarında Trichomonas vaginalis Araştırılması

  • Gülay ARAL AKARSU

Gönderim Tarihi: 17.08.2005 Kabul Tarihi: 07.03.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(1):19-21

Trichomoniasis, dünya çapında yaygın bir protozoon enfeksiyonu olup, viral olmayan seksüel geçişli hastalıklar arasında en sık görülenidir. Bu çalışmada, Ankara’da 2004 yılında kadın hastalıkları ve doğum polikliniğine ayaktan tedavi için başvuran ve nonspesifik vajinal akıntısı olan 114 hastanın jinekolojik muayene sırasında alınan vajinal akıntı örneklerinde Trichomonas vaginalis (T. vaginalis) sıklığı direkt mikroskopik bakı ve kültür yöntemleri kullanılarak araştırılmıştır. İncelenen örneklerden 20 tanesi postmenopozal kadınlardan alınmıştır. Çalışmaya alınan 114 hastanın 8’inde (%7) T. vaginalis’e rastlanmıştır. Bu pozitif örneklerin 2 tanesini postmenopozal kadınlardan alınan örnekler oluşturmuştur. Sonuç olarak, nonspesifik vajinal akıntısı olan poliklinik hastaları arasındaki T. vaginalis oranı, aynı bölgede ve Türkiye’nin diğer bölgelerinde yapılan çalışmalarla uyumlu bulunmuştur. Postmenopozal hastalar arasında saptanan yüksek oranın yorumlanması için daha çok örnekle çalışılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Trichomonas vaginalis, Ankara, vajinal akıntı