Özgün Araştırma

Niğde Yöresi Güvercinlerinde (Columba livia) Kan Protozooonlarının Yaygınlığı

10.5152/tpd.2018.5914

  • Bilge Karatepe
  • Mustafa Karatepe

Gönderim Tarihi: 01.03.2018 Kabul Tarihi: 24.05.2018 Turkiye Parazitol Derg 2018;42(4):258-261

Amaç:

Bu çalışma, Niğde yöresi evcil ve yabani güvercinlerinde kan protozoonlarının prevalansının saptanması amacı ile yapılmıştır.

Yöntemler:

Çalışma materyalini Niğde yöresinde 105’i evcil (55 dişi, 50 erkek) ve 111’i yabani (53 dişi, 58 erkek) olmak üzere toplam 216 güvercin oluşturmuştur. Bu güvercinlerin kanat altı venasından (vena cutanea ulnaris) kan alınarak her güvercin için kan frotileri hazırlanmış ve mikroskopta kan protozoonları yönünden incelenmiştir.

Bulgular:

Muayenesi yapılan 216 güvercinin 107’si (%49,54) Haemoproteus columbae ile enfekte bulunmuştur. Mikroskobik incelemelerde, 105 evcil güvercinin 9’unda (%8,57) ve 111 yabani güvercinin 98’inde (%88,29) H. columbae saptanmıştır. Haemoproteus columbae enfeksiyonunun pozitifliği, istatistiksel olarak evcil ve yabani güvercinler arasında önemli bulunmuştur (p<0,01). Haemoproteus columbae ile enfekte 107 güvercinde ortalama parazitemi oranı %2,85 olarak tespit edilmiştir. Mikroskobik muayenesi yapılan kan frotilerinde Plasmodium, Leucocytozoon ve Trypanosoma türlerine rastlanmamıştır.

Sonuç:

Niğde yöresinde evcil ve yabani güvercinlerinde H. columbae varlığı ilk kez bu çalışma ile bildirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Haemoproteus columbae, kan protozoonu, güvercin, Niğde