Özgün Araştırma

Muş’un Hasköy İlçesinde Ev Tozu Akarlarının Yayılışı

10.5152/tpd.2010.04

  • Medeni AYKUT
  • Hasan YILMAZ

Gönderim Tarihi: 31.07.2010 Kabul Tarihi: 24.11.2010 Turkiye Parazitol Derg 2010;34(4):160-163

Amaç:

Bu çalışma, Muş ili Hasköy ilçesindeki ev tozu akarlarının yayılışı ve allerjik hastalıklardaki rölünün belirlenmesi amacıyla yapılmıştır.

Yöntemler:

Çalışmada 2002 yılı Mayıs ve Temmuz aylarında 50’şer evden toz örnekleri alındı.

Bulgular:

Mayıs ayında toplanan örneklerin 28’i (%56), Temmuz ayında incelenen örneklerin ise 20’si (%40) akar bakımından pozitif olarak saptandı. Dermatophagoides pteronyssinus Mayıs ayında %36.34, Temmuz ayında ise %34.21 oranlarıyla en sık rastlanan tür olarak saptanmıştır. Mayıs ayında Lepidoglyphus destructor %18.18, Cheyletus spp. %6.81, Acarus siro %4.54, Acarus faris %4.54, Acotyleton tjidobas %4.54, Blomia tjidobas %2.27, Rhizoglyphus robini %2.27 ve Chartoglyphus arcuatus %2.27. Temmuz ayında ise L. destructor 18.42, Cheyletus spp. %10.52, A. siro %7.89, A. faris %2.63, Allocalvolia habrocytes %5.26, A. tjidobas %5.26 ve R.robini %5.26 oranlarında bulunmuştur. Çalışmada allerjik rahatsızlığı bulunanların evlerinden alınan toz örneklerinde akarlara %55.5, rahatsızlığı bulunmayanların evlerinden alınan örneklerde ise %56.25 oranlarında saptanmıştır.

Sonuç:

Toz akarlarına rastlama oranı ile alerjili hastalara rastlama arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı (p>0.05). Ayrıca çalışmada akar saptanan toprak ev sayısı diğer evlere göre daha yüksekti.

Anahtar Kelimeler: Ev tozu akarları, prevalans, alerji, Hasköy