Özgün Araştırma

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı'nda 2012-2013 Yılları Arasında Çalışılan Toxoplasma Serolojik Test Sonuçlarının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

10.5152/tpd.2015.3897

  • Funda Sankur
  • Şeniz Ayturan
  • Erdoğan Malatyalı
  • Burak Ekrem Çitil
  • Hatice Ertabaklar
  • Sema Ertuğ

Gönderim Tarihi: 29.09.2014 Kabul Tarihi: 08.04.2015 Turkiye Parazitol Derg 2015;39(3):179-184

Amaç:

Bu çalışmada 2012-2013 yılları arasında çeşitli bölümlerden anti-Toxoplasma antikorlarının araştırılması için Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’na gönderilen olgulara ait seroloji sonuçlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Serumlarda anti-Toxoplasma IgG ve IgM antikorları ticari bir kit kullanılarak araştırılmıştır. Olguların yaş ve cinsiyetleri, örneklerin gönderildiği bölümler ve seroloji sonuçlarının iki yıl içindeki değişimi ki-kare testiyle istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.

Bulgular:

Dokuz ay ile 85 yaş arasında değişen (ortalama 29,1±10,8) toplam 1162 olgunun bölümlerden yapılan istemlere bağlı olarak 747’sinde anti-Toxoplasma IgG antikorları araştırılmış olup seropozitiflik 154’ünde (%20,6) saptanmıştır. Anti-Toxoplasma IgM antikorları araştırılan 1112 serumun 27’sinde (%2,4) pozitiflik bulunmuştur. İstatistiksel olarak anti-Toxoplasma IgG seropozitifliğinin yaşla birlikte arttığı (p=0,001) ve anti-Toxoplasma IgM pozitifliği ile örneğin gönderildiği bölüm arasında anlamlı bir ilişkinin bulunduğu saptanmıştır (p=0,003).

Sonuç:

Elde edilen veriler ışığında ülke genelinde olduğu gibi Muğla ilinde toksoplazmozisin halk sağlığı açısından önemini koruyan bir paraziter enfeksiyon olduğu ve özellikle risk grubunu oluşturan doğurganlık çağındaki kadınların hastalık konusunda bilinçlendirilmesinin önem taşıdığı düşünülmektedir. (Turkiye Parazitol Derg 2015; 39: 179-84)

Anahtar Kelimeler: Toxoplasma gondii, seroloji, Muğla