Özgün Araştırma

Muğla İlinde Sebze Yetiştiriciliği ve Mantar Toplayıcılığı Yapan Kişilerde Strongyloides stercoralis Seroprevalansının Araştırılması

10.5152/tpd.2016.4244

  • Ayşegül Aksoy Gökmen
  • Selmin Çaylak
  • Burak Ekrem Citil
  • Hamdi Sözen
  • Cem Şahin
  • Erkan Yula
  • Selçuk Kaya
  • Mustafa Demirci

Gönderim Tarihi: 04.04.2015 Kabul Tarihi: 03.11.2015 Turkiye Parazitol Derg 2016;40(2):82-85

Amaç:

Bu çalışmada; Türkiye’nin batısındaki Muğla ili ilçelerine bağlı kırsal bölgede yaşayan ve nemli toprakla teması sık olan; bahçe işlerinde çalışan ve sonbaharda yaygın olan çıntar mantarı toplayıcılığı yapan kişilerde Strongyloides stercoralis sıklığını serolojik olarak belirlemek ve epidemiyolojik veri elde etmek amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Bu çalışmaya 281 gönüllü dahil edilmiştir. Gönüllülerin 192’si mantar toplayan, bahçe işleri ile uğraşan, hem bahçe işleri hem de mantar toplayanlar olup 89’u ise toprak teması olmayan bireylerdir. Toplam 281 serum örneğine S. stercoralis - IgG antikor varlığı ticari ELISA kiti kullanılarak (Strongyloides IgG ELISA EIA-4208; DRG® Diagnostics Almanya) araştırılmıştır.

Tartışma:

Toplam 281 gönüllünün serumunda S. stercoralis IgG ELISA yöntemi ile 1 (%0,3 ) örnek pozitif, 280 (%99,7) örnek negatif bulunmuştur. Toprakla teması olan 192 gönüllünün 37’sinin sadece çizme giydiği, 33’ünün sadece eldiven giydiği, 43’ünün hem eldiven hem çizme giydiği, 79’unun ise ne eldiven ne çizme giydiği öğrenilmiştir.Kırsal alanda yaşayan 281 gönüllünün 1’inde (%0,3) ELISA yöntemiyle serumda IgG antikorları pozitif saptanmıştır.

Sonuç:

Bu çalışma ülkemizde toprak teması olan kişilerde yapılan ilk ön çalışma olup, bölgemizde toprakta larva araştırması dahil, S. stercoralis ile ilgili yapılan çalışmalara ışık tutacağı kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Strongyloides stercoralis, Muğla, seroprevalans, Türkiye, toprakla temas