Özgün Araştırma

Mersin İlinde İlkokul Öğrencilerinde Cryptosporidium spp. Ookistlerinin Araştırılması

  • Feza OTAĞ
  • Gönül ASLAN
  • Gürol EMEKDAŞ
  • Esin AYDIN
  • Ayşegül TAYLAN ÖZKAN
  • Kemal ÇEBER

Gönderim Tarihi: 21.07.2006 Kabul Tarihi: 14.02.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(1):17-19

Cryptosporidium, immun sistemi baskılanmış bireylerde öldürücü diyareye neden olabilen zorunlu hücre içi yerleşim gösteren bir protozoondur. Cryptosporidium parvum ve Cryptosporidium hominis’in genellikle kontamine içme ve kullanma sularıyla bulaştığı bilinmektedir. Güvenilir kesin tedavisinin olmaması ve sağlıklı bireylerde asemptomatik olarak bulunabilmesi Cryptosporidiosis’in önemini artırmaktadır. Çalışmamızda Mersin İli merkezi ve semtlerinde dört ilköğretim okulunda öğrenim gören 8-12 yaş grubu öğrencilerinden (n=72) alınan dışkı örneklerinin Modifiye Kinyoun’s aside dirençli boyama (Soğuk) yöntem ve Auramin-O ile boyama yöntemi ile boyanarak Cryptosporidium ookisleri araştırılmıştır. Dört öğrencide %5.5 oranda Cryptosporidium ookisti saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Cryptosporidium, ookist, ilköğretim okulu çocukları