Özgün Araştırma

Mersin İli Sosyal Hizmetler Çocuk Yuvası ve Yetiştirme Yurdundaki Çocuklarda Bağırsak Parazitleri, Fiziksel Büyüme ve Hijyen Alışkanlıklarının Belirlenmesi

  • Gülay BÖREKÇİ
  • Asiye ÜZEL

Gönderim Tarihi: 17.04.2008 Kabul Tarihi: 03.11.2008 Turkiye Parazitol Derg 2009;33(1):63-72

Bağırsak parazitleri ülkemizde hala önemli bir sağlık sorunu olmaya devam etmektedir. Bu çalışmada, Mersin İli Sosyal Hizmetler Çocuk Yuvası ve Yetiştirme Yurdunda yaşayan ve araştırmaya katılabilen toplam 106 çocukta bağırsak parazitleri, fiziksel büyüme ve hijyen alışkanlıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çocukların sosyo-demografik özellikleri ve hijyen alışkanlıklarını belirleyebilmek için birer anket formu uygulanmış, fiziksel büyümelerini saptayabilmek içinde boy uzunlukları ve ağırlıkları ölçülmüştür. Alınan dışkı örnekleri nativ-lugol, formalin-eter çöktürme yöntemi ve modifiye Kinyoun asit-fast boyama yöntemleri uygulandıktan sonra mikroskopta incelenmiştir. Çocukların %43,4’ünde bir veya birden fazla parazit bulunmuştur. En sık saptanan parazit Giardia intestinalis (%17) olup, bunu sırasıyla Entamoeba histolytica+Entamoeba coli (%3,8), Entamoeba coli (%2,8), Endolimax nana (%2,8) ve Cryptosporidium spp. ookisti (%2,8) izlemiştir. DSÖ/NCHS standartlarına göre çocukların %16,1’inin kısa boylu, %17’sinin düşük kilolu ve %14,1’inin zayıf olduğu belirlenmiştir. Çocuklarda saptanan parazitler ile fiziksel büyüme ve hjjyen alışkanlıkları arasında istatistiksel olarak bir fark bulunmamıştır (p>0.05).

Anahtar Kelimeler: Bağırsak parazitleri, çocuklar, fiziksel büyüme, hijyen