Özgün Araştırma

Manisa Yöresinde Nozokomiyal Bağırsak Parazitozlarının Araştırılması

  • İpek ÖSTAN
  • İpek MUMCUOĞLU
  • Özgür KURT
  • Kor YERELİ

Gönderim Tarihi: 16.10.2003 Kabul Tarihi: 18.12.2003 Turkiye Parazitol Derg 2004;28(1):27-30

Hastaların hastanede bulundukları süre içinde edindikleri infeksiyonlar, hastane kaynaklı infeksiyonlar olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde ve dünyada sayıları giderek artan hastane infeksiyonu araştırmaları içinde bağırsak parazitozları ile ilgili kapsamlı bir araştırma bulunmaması nedeniyle bu araştırma planlanmıştır. Aralık-2002 ile Haziran-2003 arası 6 aylık dönemde, Manisa Devlet Hastanesi’nin Göğüs Hastalıkları, Hematoloji ve Yoğun Bakım servislerinde yatan 94 hastada bağırsak parazitlerinin sıklığı, anal bant, nativ-Lugol, formol etil asetat çoklaştırma, Trikrom ve Kinyoun boyama yöntemleri ile araştırılmıştır. Bu hastaların 70' i (% 74.5) bir veya iki kez parazitolojik bakısı yapıldıktan sonra hastaneden ayrılmışlar ve bunların 22'sinde (% 23.4) bir veya birden fazla bağırsak parazit türü saptanmıştır. Diğer 24 hasta (% 25.5 )en az 3, en fazla 5 hafta boyunca haftada bir parazitolojik kontrolleri yapılarak takip edilmiş, 21 (%22.3) hastanın ilk parazitolojik bakıları negatif iken hastanede kaldıkları süre içinde 8 (% 33.3 ) tanesinde bağırsak paraziti saptanmıştır. Bu 8 hastadan: bir tanesinde hastaneye yatışının 25. gününde Enterobius vermicularis, bir tanesinde 14. günde Giardia intestinalis saptanmıştır. Bir hastada hastaneye yatışının 22. gününde, birinde de 8. gününde olmak üzere iki hastada Blastocystis hominis bulunmuştur. Bir hastada yatışının 9. gününde, birinde de 10. gününde olmak üzere iki hastada Entamoeba histolytica bulunmuştur. 3 hastada ise yatışlarının 7., 17. ve 28. günlerinde Dientamoeba fragilis saptanmıştır. 13 (%54.16 ) hasta ise hastanede kaldıkları süre boyunca bağırsak parazitleri yönünden negatif bulunmuştur. Hastaneye yattıkları ilk günden itibaren bağırsak paraziti bulunan hasta sayısı 3 (%12.5) olarak saptanmıştır. Sonuç olarak, nozokomiyal infeksiyonlar içinde bağırsak parazitozları kolaylıkla bulaşabilme özellikleri ile risk oluşturabilmektedir. %33.3 oranında saptadığımız hastane kaynaklı bağırsak parazitoz oranı, bu konuda geniş çapta ve detaylı araştırmalara gerek olduğunun göstergesi olarak kabul edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Hastane infeksiyonu, bağırsak paraziti, Manisa