Özgün Araştırma

Manisa Bölgesinde Sosyoekonomik Koşullarla İlişkili Olarak Gastrointestinal Semptomlu Çocuklarda Bağırsak Parazitlerinin Prevalansı

  • Turan GÜNDÜZ
  • M. Mete DEMİREL
  • Tonay İNCEBOZ
  • Selma TOSUN
  • Kor YERELİ

Gönderim Tarihi: 06.05.2005 Kabul Tarihi: 12.08.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(4):264-267

Bağırsak parazit hastalıkları hala önemli bir sağlık sorunudur. Çalışmamızda, gastrointestinal yakınması olan çocuklarda intestinal parazitozis prevalansının belirlenmesi, sosyo-ekonomik ve çevresel faktörler ile ilişkisinin tartışılması amaçlanmıştır. 3126 çocuğun dışkı örnekleri nativ-Lugol metodu ve trichrome boyama ile incelendi. 2160 çocuğa Selofan bant yöntemi uygulandı. Ailelerinin eğitim ve ekonomik düzeylerine gore, hastalar az gelişmiş, gelişmekte olan ve gelişmiş bölgelerden olmak üzere sınıflandırıldı. 3216 dışkı örneginin 770’inde (%23,9) nativ-Lugol metodu ve trichrome boyama ile çeşitli parazitler saptandı. En sık rastlanan parazitlerin Giardia intestinalis (%40,1) ve Entamoeba coli (%10,2) olduğu saptanmıştır. Enterobius vermicularis yumurtaları ise 2160 çocuğun 221 (%10,3)’inde saptanmıştır. Pozitif olgular sosyo-ekonomik ve çevresel faktörlere göre değerlendirildiğinde, çocukların daha çok gelişmemiş yada gelişmekte olan bölgelerde yaşadığı görülmüştür. Sonuç olarak, Sağlık çalışanları ve hükümet yetkilileri yaşam koşullarını iyileştirmek için işbirliği içinde çalışmalıdır. Ayrıca insanlar paraziter hastalıkların bulguları ve korunma yöntemi hakkında bilgilendirilmelidir.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk çağı parazitozları, Gastrointestinal yakınma, Sosyo-ekonomik koşullar