Özgün Araştırma

Malatya’da Aktif Sürveyans ile Saptanan Sıtma Vakaları

  • Metin ATAMBAY
  • Ülkü KARAMAN
  • Safa YAŞAR
  • Özlem M. AYCAN
  • Nilgün DALDAL

Gönderim Tarihi: 05.12.2005 Kabul Tarihi: 08.05.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(2):86-88

Sıtma, Malatya ve çevresinde önemini koruyan bir sağlık sorunudur. Sıtma Savaş Birimi’nin düzenli çalışmalarıyla kontrol altında tutulabilmekte ancak bölgenin sosyo ekonomik koşulları nedeni ile eradikasyon başarılamamaktadır. Çalışmada Malatya’da sıtmanın yaygın olduğu bölgelerde aktif sürveyans yöntemi ile sıtmanın yaygınlığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada 2003-2004 tarihleri arasında birer ay ara ile 8856 kan alınmış ve 66 hasta pozitif bulunmuş olup bunların 63’ü Plasmodium vivax, 3’ü de P. falciparum sıtması olarak belirlenmiştir. Pozitif çıkan 2-70 yaş grubu hastalara yapılan ankette olguların 8’nin il dışı kaynaklı olduğu tespit edilmiştir. Hastaların 43’ü erkek, 23’ü ise kadınlardan oluşmaktadır. Sonuç olarak çalışmada sıtmanın bölgedeki insanları tehdit ettiği kanısına varılmıştır. Bu nedenle sıtma ile savaşta, Malatya Sıtma Savaş Birimi ve üniversitenin işbirliği içinde planlı halk sağlığı eğitimleri yapmaları önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Sıtma, aktif sürveyans, Malatya