Özgün Araştırma

Malatya Temizlik İşçilerinde Bağırsak Parazitlerinin Görülme Oranı

  • Ülkü KARAMAN
  • Metin ATAMBAY
  • Özlem AYCAN
  • Saim YOLOĞLU
  • Nilgün DALDAL

Gönderim Tarihi: 01.12.2005 Kabul Tarihi: 01.08.2006 Turkiye Parazitol Derg 2006;30(3):181-183

Bağırsak parazitlerinin görülme oranında toplumun sosyo ekonomik durumu, beslenme ve temizlik alışkanlıkları, iklim, çevre şartları, alt yapı ve eğitim seviyesi önemli ölçüde etkilidir. Araştırmada risk grubu olarak görülen Malatya Belediyesi’ndeki temizlik işçilerinde bağırsak paraziti araştırılmıştır. Araştırmada 241 işçiden alınan selofanlı lam ve dışkı örneği incelenmiş ve bunların 93’ünde (%39,0) bağırsak parazitine rastlanmıştır. En sık rastlanan parazit Entamoeba coli (34) olmuştur. Saptanan diğer parazitler sırasıyla Enterobius vermicularis (32), Giardia intestinalis (22), Blastocystis hominis (8), Iodamoeba butschlii (5), Entamoeba histolytica (2), Taenia sp. (2), Chilomastix mesnili (2), Dientamoeba fragilis (2), Entamoeba hartmanni (1), Trichomonas intestinalis (1) Hymenolepis nana (1) ve Ascaris lumbricoides (1) olarak bulunmuştur. Tüm temizlik işçilerinin korunma yolları konusunda bilgilendirilmeleri amacı ile eğitim semineri yapılmıştır. İşçilerin tedavileri yapılmış ve bir ay sonra kontrole çağırılmışlardır. İnceleme sonuçlarında parazitlerin görülme yüzdesinde belirgin bir düşüş gözlenmiştir (bağımlı örneklerde ki-kare testi P<0.05). Risk altında bulunan meslek gruplarına yönelik eğitim seminerlerin, korunmada etkin olduğu sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Temizlik işçileri, bağırsak parazitleri, Malatya