Özgün Araştırma

Malatya Temizlik İşçilerinde Anti-Ekinokok Antikorlarının Araştırılması

  • Ülkü KARAMAN
  • Makbule Özlem AYCAN
  • Metin ATAMBAY
  • Özlem MİMAN
  • Nilgün DALDAL

Gönderim Tarihi: 29.04.2005 Kabul Tarihi: 08.08.2005 Turkiye Parazitol Derg 2005;29(4):244-246

Hidatik kist hastalığı açısından bazı meslek gruplarının daha fazla risk altında olup, belediye temizlik işçileri de özellikle başıboş köpeklerin yaygın olduğu bölgelerde bu riski yaşamaktadır. Çalışmada hidatik kist yönünden risk grubu olarak görülen Malatya Belediyesi’ndeki temizlik işçilerinde anti-ekinokok antikorlarının araştırılması amaçlanmıştır. Alınan 240 serum örneği İndirekt Hemaglütinasyon Tekniği (IHAT) ve İndirekt İmmunofluoresans Tekniği (IFAT) ile incelenmiştir. Serumların 17’si(%7,08) pozitif olarak değerlendirilmiştir. Seropozitif saptanan işçilerde selofan band, nativ-lugol ve sedimentasyon yöntemleri ile barsak parazitleri araştırılmıştır. Seropozitif grupta Echinococcus granulosus ile çapraz reaksiyon verebilecek Taenia saginata ve Hymenolepis nana parazitlerine rastlanmamıştır. İnceleme sonuçları işçilere bildirilmiş ve ileri tetkikler için yönlendirilmiştir. Çalışmada elde edilen %7.08 seropozitiflik oranı işçilerin bir risk grubu olarak görülmesini destekler niteliktedir. Hastaların takibi yapılmakta olup, tüm temizlik işçilerine korunma yolları konusunda eğitim semineri yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Hidatik kist, Temizlik işçileri