Özgün Araştırma

Lösemi ve Lenfoma Tanısı Alan Çocuklarda Cryptosporidiosis Prevalansı

  • Gülden SÖNMEZ TAMER
  • Erdener BALIKÇI
  • Ayşe ERBAY

Gönderim Tarihi: 29.05.2008 Kabul Tarihi: 02.09.2008 Turkiye Parazitol Derg 2008;32(3):192-197

Cryptosporidium spp. özellikle bağışıklığı baskılanmış hastalarda uzun süren ağır ishallere neden olmaktadır. Çalışmamızda Hemotoloji-onkoloji servisinde yatan lösemi ve lenfoma tanısı almış ve ishali olan toplam 89 çocukta cryptosporidiosis prevalansı dışkıda ELISA (Cryptosporidium Rida Screen, R-Biopharm, Germany) ve kinyoun asit fast boyama ile araştırılmıştır. ELISA ile çalışmaya alınan 89 hastanın 11’i (%12,35), kinyoun asit fast boyama ile 7’si (%7,86) cryptosporidiosis tanısı almıştır. Malignite tanısı alan, ishali olmayan kontrol grubundaki 60 hastada ise her iki yöntemle de cryptosporidiosis saptanmamıştır. Cryptosporidiosis ALL tanısı alan hastaların 7’sinde (%14,8), KML tanısı alan hastaların 3’ünde (%10,0) ve soliter tümör tanısı alan hastaların 1’inde (%8,3) görülmüştür. Hastaların 65’inde (%73,03) ateş, 43’ünde (%48,31) bulantı ve 58’inde (%65,16) karın ağrısı yakınması vardı. Paromomisin tedavisine iki hasta dışında yanıt alınmış, bu iki hasta ise azitromisin tedavisine yanıt vermiştir. Malignitesi olan çocukların cryptosporidiosis yönünden değerlendirilmesinde asit fast boyama teknikleri yanında özgüllüğü ve duyarlılığı yüksek ELISA testinin kullanılmasının gerekli olduğu kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Cryptosporidium spp., onkoloji, çocukluk çağı