Özgün Araştırma

Leishmania major’un Rezervuar Hayvanlara Naklinde Rhipicephalus sanguineus’un Rolünün Belirlenmesi

10.5152/tpd.2016.4911

  • Hüseyin Bilgin Bilgiç
  • Serkan Bakırcı
  • Onur Köse
  • Ayça Aksulu
  • Selin Hacılarlıoğlu
  • Tülin Karagenç

Gönderim Tarihi: 24.05.2016 Kabul Tarihi: 06.10.2016 Turkiye Parazitol Derg 2016;40(4):179-184

Amaç:

Bu çalışmanın amacı, zoonotik kutanöz leishmaniasise neden olan Leishmania major’un naklinde Rhipicephalus sanguineus’un rolünün araştırılmasıdır.

Yöntemler:

10 gerbil (Meriones unguiculatus) L. major promastigotları ile enfekte edilirken, 10 gerbil, kontrol grubunu oluşturmuştur. Enfekte ve kontrol gruplarından birer gerbil üzerine bırakılan 2.000’er adet Rh. sanguineus larvasının kontrollü bir ortamda beslenmeleri sağlanmıştır. Larvaların gerbil üzerinde beslenmesini takiben, doymuş larvalar ve uygun koşullarda gömlek değiştiren larvalardan elde edilen aç nimflerden oluşan toplam 65 kene havuzu oluşturulmuştur. Bu havuzlar polimeraz zincir reaksiyonu (PZR) ve gerçek zamanlı PZR (RT-PCR) testi ile L. major yönünden test edilmiştir.

Bulgular:

Enfekte edilerek, üzerine Rh. sanguineus larvası konulan gerbil, tüm kenelerin düşmesini takiben uyutulmuş ve nekropsisi gerçekleştirilmiştir. Yapılan incelemelerde, gerbilin tüm iç organ ve dokularında amastigotlara rastlanmıştır. Rh. sanguineus doymuş larvalarının beslenmeleri esnasında paraziti alıp almadıkları ve bir sonraki nimf aşamasına aktarıp aktarmadıklarının test edilmesi amacıyla yapılan PZR ve RT-PCR sonucunda kene havuzlarının hiçbirisinde L. major’a rastlanılmamıştır

Sonuç:

Çalışma neticesinde her ne kadar kenelerde etkenler tespit edilemese de, leishmaniasis ile ilişkili deneysel çalışmalarda asıl rezervuar olan köpeklerin kullanılması vektörlük potansiyeli yüksek olan insekt ve akarlar için daha net sonuçlar verebilecektir

Anahtar Kelimeler: Gerbil, Leishmania major, nakil, Rhipicephalus sanguineus