Özgün Araştırma

Laboratuvar Sıçanlarında (Rattus norvegicus) Giardia muris Enfeksiyonu ve Metronidazol ile Sağaltımı

10.5152/tpd.2014.3469

  • Yunus Emre Beyhan
  • Murat Hökelek

Gönderim Tarihi: 06.03.2014 Kabul Tarihi: 03.06.2014 Turkiye Parazitol Derg 2014;38(3):181-184

Amaç:

Bu çalışma metronidazolün, laboratuvar sıçanlarında Giardia muris enfeksiyonunun sağaltımındaki etkinliğini belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntemler:

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Cerrahi Araştırma Merkezi’ne bir çalışma amacıyla getirilen sıçanların dışkılarının sarı sulu ishal şeklinde olduğu görülmüştür. Dışkı örnekleri nativ muayene ile incelenmiş, enfeksiyon oranlarının değerlendirilmesi 40’lık objektifte yapılarak sonuçlar 1-4 arası pozitif olarak kaydedilmiştir. Enfekte hayvanlara metronidazol 20 mg/kg dozunda oral yolla 5 gün süreyle uygulanmıştır.

Bulgular:

Kafeslerde 4’erli gruplar halinde tutulan 64 sıçanın dışkı muayeneleri sonucu 15 kafesin (60 sıçan) G. muris ile enfekte olduğu saptanmıştır. İlaç uygulamasını takip eden 5., 7. ve 14. günlerde alınan dışkı örneklerinde 14 grupta da etkene rastlanmazken, bir kafeste ise trofozoit yoğunluğunun azaldığı (%75) görülmüş ve sıçanlarda yan etki görülmemiştir.

Sonuç:

Metronidazolün sıçanlarda giardiosis tedavisinde etkin bir ilaç olduğu görülmüştür. (Turkiye Parazitol Derg 2014; 38: 181-4)

Anahtar Kelimeler: Laboratuvar sıçanı (Rattus norvegicus), Giardia muris, metronidazol