Özgün Araştırma

Kuzey Irak’ın Kınalı Keklik (Alectoris chukar) Parazitleri

10.5152/tpd.2012.57

  • Shlemon Al-Barwari
  • Isam Saeed

Gönderim Tarihi: 10.04.2012 Kabul Tarihi: 02.08.2012 Turkiye Parazitol Derg 2012;36(4):240-246

Amaç:

Irak’tan toplanan kınalı kekliklerde bulunan parazitlerin yaygınlığı ve yoğunluğunu belirlemek amacıyla yapılmıştır.

Yöntemler:

Irak’ın kuzey eyaletlerinden 29 yetişkin kınalı keklik (Alectoris chukar) canlı olarak toplanmış, deri ve tüyler ektoparazit, sindirim kanalı protozoon ve helmintler, kan ise Haemoprotozoa yönünden incelenmiştir.

Bulgular:

İncelenen örneklerin tümü parazitlerle enfekte bulunmuş ve hayvanlardan 2 protozoan, 3 sestod, 2 nematod ve 11 artropod olmak üzere toplam 18 farklı tür parazit saptanmıştır. Sonuçlar, konak cinsiyetine göre enfeksiyon sıklığında önemli bir farklılık olmadığını göstermiştir. Parazitlerin patojenitesi de kısaca incelenmiş, bu hastalık ajanlarının diğer kuş türleri arasındaki dağılımında kınalı kekliklerin oynadığı rol de tartışılmıştır.

Sonuç:

Cotugnia latiproglottina dışında diğer türlerin tamamı Irakta kınalı keklikte ilk kez bildirilmekte, Eimeria kofoidi ve E. caucasica ise Irak için ilk kayıttır.

Anahtar Kelimeler: Kınalı keklik, parazit, endoparazit, ektoparazit, Irak