Özgün Araştırma

Kulak Kaşıntısı Olan Hastalarda Demodex Türlerinin Varlığı ve Kaşınma Şiddeti İle ilişkisi

10.5152/tpd.2017.5070

  • Nagihan Bilal
  • Özlem Kirişci
  • Esra Özkaya

Gönderim Tarihi: 07.09.2016 Kabul Tarihi: 08.02.2017 Turkiye Parazitol Derg 2017;41(2):87-91

Amaç:

Çalışmamızın amacı Demodex türlerinin kulak kaşıntısı olan hastalarda infestasyonunu araştırmaktır. Literatürde kulak kaşıntı şiddeti ile Demodex spp. pozitifliği daha önce çalışılmamıştır. Çalışmamızın kulak kaşıntısı etyolojisine büyük katkısı olacağını düşünmekteyiz.

Yöntemler:

Kulak kaşıntısı olan 50 hastadan ve olmayan 54 hastadan kaşıntı süresi, kaşıntı için kullandığı ilaçlar ve kaşıntıyı değerlendirmek üzere görsel Analog Skala (VAS skala) doldurması istendi. Bütün örneklerde ışık mikroskobu ile Demodex spp.varlığı araştırıldı.

Bulgular:

Demodex spp.varlığının sayısal değerleri gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık oluşturmadı (p=0,154). Demodex spp. enfestesyonu tespit edilen gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık yoktu (p=0,054) ancak hasta grubunda kontrol grubuna oranla daha fazla sayıda Demodex spp. pozitif liği gözlenmiştir. Hasta grubunda Demodex spp. sayısı ve kulak kaşıntı şiddeti (VAS skorları) arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı ve güçlü bir ilişki gözlenmiştir (p=0,0001; r=0,724).

Sonuç:

Çalışmamızda Demodex spp. varlığının sayısal değeri ile kulak kaşınma şiddeti arasında güçlü bir doğtu orantı olduğu tesbit edildi.

Anahtar Kelimeler: Demodex spp., kulak kaşıntısı, kulak kaşıntısının şiddeti, dış kulak yolu