Özgün Araştırma

Kronik Böbrek Yetmezliği Olan Hastalarda Demodex folliculorum Görülme Sıklığı

  • Semra ÖZÇELIK
  • Zeynep SÜMER
  • Serpil DEĞERLİ
  • Gonca ÖZYAZICI
  • Sibel BERKSOY HAYTA
  • Melih AKYOL
  • Ferhan CANDAN

Gönderim Tarihi: 24.01.2006 Kabul Tarihi: 31.01.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(1):66-68

Bu araştırma, immün sistemi baskılanan hastalarda Demodex folliculorum’un yaygınlığını araştırmak amacıyla yapılmıştır. Çalışma, Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Hemodiyaliz Ünitesinde ve İç Hastalıkları kliniğinde tedavisi yapılan kronik böbrek yetmezliği bulunan ve immün sistemi baskılanmış bireyler üzerinde yürütüldü. Çalışmaya, 47 Kronik Böbrek Yetmezlikli (KBY) hasta ve kontrol grubu olarak aktif spor yapan 38 sağlıklı genç bireyler alınmıştır. Hasta ve kontrol grubuna bir anket uygulanarak alerjik nitelikli deri ve göz yakınmaları sorgulanarak D. folliculorum görülme sıklığı bu anketle değerlendirilmiştir. D. folliculorum varlığı yönünden her bireyden ilk olarak yanaktan deri örneği alınmıştır. Daha sonra sağ ve sol gözün alt ve üst göz kapağı kirpik folikülünden en az ikişer kirpik alınarak bir damla zeytinyağı içerisinde, lam-lamel arası inceleme yapılmıştır. D. folliculorum pozitif olgularda her preparattaki parazit yoğunluğu da belirlenmiştir. Çalışmaya alınan 47 KBY hastanın 6’sının (%12,76) gözkapağı kirpik folikülünde, 12’sinin (%25,53) yüzünde D. folliculorum gözlenirken, kontrollerde 38 bireyin 2’sinin (%5,26) gözkapağı kirpik folikülünde, 7’sinin (%18,42) ise yüzünde D. folliculorum saptanmıştır. Bu araştırmada, deri şikayetleri ile D. folliculorum görülme ve göz şikayetleri ile Demodex görülme sıklığı arasında istatistiksel olarak bir fark olmadığı saptanmıştır. İncelemeye alınan bireylerde cilt yakınmaları ile Demodex görülme sıklığı arasında önemsiz (p>0.05), ancak göz şikayetleri ile Demodex görülme sıklığı arasında önemli (p<0.05) bir fark olduğu saptandı. Sonuç olarak; Demodex folliculorum’un immün sistem bozukluğu veya baskılanmalarında daha sık görüldüğü ve özellikle blefarit gibi göz hastalıklarında önemli bir etken olabileceği kanaatine varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Demodex, Kronik böbrek yetmezliği, immün sistem, blefarit