Özgün Araştırma

Kırşehir Yöresi Sığırlarında Theileria annulata ve Theileria buffeli/ orientalis Varlığının Multiplex-PCR Yöntemiyle Araştırılması

10.5152/tpd.20112.03

  • Ömer Orkun
  • Ahmet Deniz
  • Esin Güven

Gönderim Tarihi: 05.10.2011 Kabul Tarihi: 16.12.2011 Turkiye Parazitol Derg 2012;36(1):9-11

Amaç:

Kırşehir yöresindeki 9 farklı bölgeden seçilen 172 sığırın kanında Theileria annulata ve Theileria buffeli/orientalis etkenlerinin varlığının araştırılması.

Yöntemler:

Multiplex-PCR yöntemi kullanılarak T. annulata’nın merozoit yüzey antijeni (Tams 1), T. buffeli/orientalis’in ise major piroplasm yüzey protein (MPSP) gen bölgeleri amplifiye edildi.

Bulgular:

Multiplex-PCR sonucunda 4 (%2.32) örnekte T. annulata pozitifliği saptanırken T. buffeli/orientalis tespit edilmedi.

Sonuç:

Bu araştırmada, klasik PCR ile türlerin tek tek araştırılmasındansa, multiplex-PCR ile Theileria türlerinin eş zamanlı olarak incelenmesinin daha pratik olduğu anlaşılmıştır. Paraziter hastalıkların tanısında kullanılan geleneksel yöntemlerin dezavantajlarını ortadan kaldıran multiplex-PCR gibi moleküler tanı yöntemlerinin kullanılması ile daha doğru epidemiyolojik veriler elde edileceği kanısına varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: T. annulata, T. buffeli/orientalis, multiplex-PCRs