Özgün Araştırma

Kırşehir İli Çiçekdağı İlçesi’nde Yetiştirilen Süt İneklerinde Neospora caninum’un Seroprevalansı

10.5152/tpd.2017.5218

  • Kader Yıldız
  • Sami Gökpınar
  • Neslihan Sürsal
  • Rukiye Değirmenci

Gönderim Tarihi: 02.01.2017 Kabul Tarihi: 21.06.2017 Turkiye Parazitol Derg 2017;41(3):135-138

Amaç:

Günümüzde dünya üzerinde sığırların en önemli abort nedenlerinden biri olarak kabul edilen Neospora caninum hem et hem de süt endüstrisinde önemli ekonomik kayba sebep olmaktadır. Bu çalışmada Kırşehir İli Çiçekdağı İlçesi’nde yetiştirilen süt sığırı işletmelerinde örneklenen ineklerde N. caninum seroprevalansının belirlenmesi amaçlanmıştır.

Yöntemler:

Bu çalışmada 116 inekten serum örneği toplanmıştır. Toplanan serumların N. caninum antikorları bakımından ticari Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay (ELISA) test kiti (VMRD c-ELISA) kullanılarak incelenmiştir

Bulgular:

Sığırların % 18,1’i N. caninum yönünden seropozitif bulunmuştur. Neosporosis seroprevalansı döl tutmama problemi olan ineklerde % 23,4, abort yapanlarda ise % 33,3 oranında tespit edilmiş, klinikçe sağlıklı görünümde olan ineklerde ise bu oran % 7,8 olmuştur (p=0,006). En yüksek seropozitiflik görülen ırklar sırasıyla Holstein, Simental ve Montofon olmuştur (p=0,008).

Sonuç:

Çiçekdağı ilçesindeki sığırlarda neosporosisin yayılmasını önlemek için hem parazitin son konağı olan köpekler hem de sığırlar yönünden kontrol tedbirleri alınması gerekir

Anahtar Kelimeler: Neospora caninum, sığır, seroprevalans, Kırşehir, Çiçekdağı