Özgün Araştırma

Kovada Gölü’nde Yaşayan Havuz Balığı (Carassius carassius L., 1758)’ndaki Parazitlerin Büyümeye Etkisi

  • İsmail KIR

Gönderim Tarihi: 17.10.2006 Kabul Tarihi: 02.03.2007 Turkiye Parazitol Derg 2007;31(2):162-164

Bu çalışma, Mart 2003 - Şubat 2004 tarihleri arasında Kovada Gölü’nde yaşayan havuz balığı (Carassius carassius L., 1758)’ndaki parazitlerin, büyümeye olan etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Toplam 102 örnek aylık periyotlarla yakalanarak yaşları belirlenmiş ve parazitolojik yönden incelenmiştir. İncelenen bu balıkların III – VII yaş grupları arasında dağılım gösterdiği ve 54 (%52,9) tanesinde çeşitli parazit türlerinin bulunduğu tespit edilmiştir. Aynı ayda yakalanan, aynı yaşta ve aynı cinsiyetteki parazitsiz balıkların parazitli balıklardan daha uzun ve daha ağır oldukları belirlenmiştir. Parazitli olan havuz balıklarının parazitsiz olanlarına göre boy yönünden %7,7, ağırlık yönünden %9,3 oranlarında daha düşük olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Kovada Gölü, havuz balığı, Carassius carassius, büyüme, parazit